Verbonden partijen

Kaders en beleid

Kaders en beleid

Het Besluit Begroting & Verantwoording (hierna: BBV) verplicht het college om de gemeenteraad inzicht te geven in de relaties met derde rechtspersonen, waar bestuurlijke invloed wordt uitgeoefend én waarmee financiële belangen zijn gemoeid.

Als de gemeente zowel een bestuurlijk als een financieel belang heeft bij een bepaalde privaatrechtelijke of publiekrechtelijke rechtspersoon, dan is sprake van een verbonden partij. Bij participatie in privaatrechtelijke rechtspersonen gaat het bijvoorbeeld om vennootschappen bij participatie in publiekrechtelijke personen gaat het onder meer om gemeenschappelijke regelingen.
Het BBV specificeert de begrippen bestuurlijk en financieel belang als volgt:

  • Bestuurlijk belang: zeggenschap door vertegenwoordiging in het bestuur (directie, Algemeen, Dagelijks Bestuur of Algemene Vergadering van Aandeelhouders) of uit hoofde van stemrecht.
  • Financieel belang: wanneer een ter beschikking gesteld bedrag niet verhaalbaar is wanneer de partij failliet gaat, of het bedrag waarvoor aansprakelijkheid bestaat en de verbonden partij vervolgens niet aan haar verplichtingen kan voldoen. Veelal gaat dit om gestort aandelenkapitaal, (fonds)bijdragen, verstrekte leningen of verleende garanties.

De verbonden partijen zijn ingedeeld volgens onderstaande verschijningsvormen of rechtspersonen:

Privaatrechtelijk verbonden partijen


Vennootschappen

Bij een vennootschap gaat het om een besloten of naamloze vennootschap waarin de gemeente aandelen heeft en op deze wijze deelneemt in het aandelenkapitaal. Een dergelijke relatie met een derde rechtspersoon is ook een verbonden partij.

Stichtingen
Een stichting kan ook een verbonden partij zijn. Alleen stichtingen waarin de gemeente een bestuurlijk en financieel belang heeft, niet zijnde een subsidierelatie, vallen in dit kader onder de term verbonden partij. Als de gemeente een stichting in overwegende mate subsidie verstrekt, dan valt die stichting onder de gesubsidieerde instellingen en is het geen verbonden partij.

Verenigingen
Ook de derde rechtspersoon in de vorm van de vereniging, waaronder de coöperatieve vereniging en de onderlinge waarborgmaatschappij, is onder voorwaarden aan te merken als een verbonden partij. Ook daar gelden de vereisten dat zowel een bestuurlijk belang als een financieel belang voor de gemeente is verbonden aan de vereniging.

Publiekrechtelijke verbonden partijen


Gemeenschappelijke regelingen

De Wet gemeenschappelijke regelingen (Wgr) biedt de mogelijkheid voor openbare lichamen als gemeenten om een deel van hun bestuurstaken over te dragen aan een gezamenlijk verband waaraan ook andere – al dan niet publieke - partijen meedoen. Zo kan men gezamenlijk bepaalde belangen behartigen. Dit wordt ‘verlengd lokaal bestuur’ genoemd en concretiseert zich in de gemeenschappelijke regelingen. Er zijn ook gemeenschappelijke regelingen die niet worden beschouwd als verbonden partij. Dit zijn de zogeheten lichte regelingen, waarin geen bestuurlijke zeggenschap is vastgelegd. Deze gemeenschappelijke regelingen worden niet vermeld in de paragraaf Verbonden partijen, maar zijn wel betrokken bij de evaluatie van de verbonden partijen.

In de paragraaf Verbonden partijen wordt verantwoording afgelegd over de belangrijkste ontwikkelingen in 2017 bij de verbonden partijen. Onderstaand worden eerst de beleidsuitgangspunten nader toegelicht. Vervolgens volgt een toelichting op de belangrijkste ontwikkelingen in het gemeentelijk beleid en de verbonden partijen

Beleidsuitgangspunten

De algemene beleidsdoelstelling voor verbonden partijen omvat de behartiging van het publiek belang door een verbonden partij met een private of publieke rechtsvorm, onder voorwaarde dat:

  • de risico’s in redelijke verhouding staan tot het publiek belang, zowel financieel als beleidsmatig;
  • de deelneming het meest efficiënte en effectieve instrument is om het beoogde beleidsdoel te realiseren;
  • het publiek belang en het toezicht daarop niet al op een andere wijze volledig is geborgd.

Deze voorwaarden zijn afgeleid van bepalingen in het gemeentelijke Beleidskader Verbonden Partijen 2014-2018, die door de gemeenteraad is vastgesteld. Tezamen met het Burgerlijk Wetboek Boek 2 en de Code Corporate Governance vormen zij de belangrijkste richtlijnen voor uitvoering van het beleid voor verbonden partijen. Het gaat hierbij in grote lijnen om het aangaan, beheer, evalueren en afstoten van verbonden partijen.

Programma`s
Financiën
Jaarrekening 2017
Gebieden