Weerstandsvermogen en risicobeheersing

Weerstandsratio

Weerstandsratio

De weerstandsratio is de beschikbare weerstandscapaciteit afgezet tegen de benodigde weerstandscapaciteit. In het coalitieakkoord is afgesproken dat de weerstandsratio aan het eind van de collegeperiode minimaal 1,4 bedraagt.

Weerstandsratio (bedragen x € 1 mln, balansstanden ultimo jaar)

Rekening 2015

Rekening 2016

Begroting 2017

Rekening 2017

Beschikbare weerstandscapaciteit

790

865

767

838

Benodigde weerstandscapaciteit

255

277

305

305

Norm gemeente Rotterdam o.g.v. Coalitieakkoord 2014-2018: minimaal 1,4 einde bestuursperiode

De weerstandsratio heeft zich in 2017 beter ontwikkeld dan in de begroting was voorzien. Eind 2017 was de beschikbare weerstandscapaciteit groter dan verwacht.

Programma`s
Financiën
Jaarrekening 2017
Gebieden