Balans

Overlopende passiva

Overlopende passiva

In onderstaande tabellen zijn de vooruit ontvangen en nog te betalen bedragen opgenomen. De vooruit ontvangen bedragen zijn volgens de voorschriften onderverdeeld in de categorieën overheidslichamen en overige bedrijven of instellingen. De categorieën zijn in deze paragraaf verder gespecificeerd en nader toegelicht.

31-12-2016

31-12-2017

De van de Europese en Nederlandse overheidslichamen ontvangen voorschotbedragen voor uitkeringen met een specifiek bestedingsdoel die dienen ter dekking van lasten van volgende begrotingsjaren;

75.913

77.884

Overige vooruit ontvangen bedragen die ten bate van volgende begrotingsjaren komen (vooruit ontvangen bedragen);

41.375

13.786

Verplichtingen die in het begrotingsjaar zijn opgebouwd en die in een volgend begrotingsjaar tot betaling komen, met uitzondering van jaarlijks terugkerende arbeidskosten gerelateerde verplichtingen van vergelijkbaar volume (nog te betalen bedragen).

232.781

232.547

Totaal overlopende passiva

350.069

324.217

Verdeling van ontvangen bedragen overheidslichamen naar herkomst:

Categorie

31-12-2016

Correctie/ overboeking

Toevoeging

Onttrekking

31-12-2017

Overige Nederlandse overheidslichamen

12.075

23.811

81.552

77.922

39.516

Het Rijk

39.467

-18.412

7.156

6.809

21.402

Europese overheidslichamen

24.371

-12.645

23.638

18.398

16.966

Totaal

75.913

-7.246

112.346

103.129

77.884

Van Europese en Nederlandse overheidslichamen ontvangen, nog te besteden voorschotbedragen op uitkeringen met een specifiek bestedingsdoel:

Regeling

31-12-2016

Correctie /overboeking

Toevoegingen

Onttrekkingen

31-12-2017

Categorie

Hoekse Lijn

0

3.905

0

0

3.905

Overige

Deelproject 750 hectare natuur- en recreatiegebied (Project Mainportontwikkeling Rotterdam)

0

13.827

861

0

14.688

Overige

Bestaand Rotterdams gebied (BRG)

11.127

-1

3.950

1.426

13.650

Rijk

Europees Fonds voor Regionale Ontwikkeling (EFRO)

0

4.456

18.579

10.799

12.236

EU

Subsidieregeling herstructurering/ontwikkeling bedrijventerreinen

0

6.802

0

0

6.802

Overige

Onderwijsachterstandsbeleid

2.576

0

3.689

0

6.265

Overige

Bedrijvenregeling

4.701

0

0

1.554

3.147

Rijk

Incidentele subsidie

100

3.191

0

549

2.742

Rijk

Rijk overige

1.679

0

1.945

1.580

2.044

Overige

Urban Innovative Actions (UIA)

0

0

2.524

557

1.967

EU

Uitvoeringsregeling Groen 2014

0

1.841

2.876

2.978

1.739

Overige

Subsidieverordening Fonds inzake het Bereikbaarheidsoffensief Regio Rotterdam

1.119

0

0

0

1.119

Overige

ELENA

0

0

1.163

81

1.082

EU

Kansen voor West

0

962

1.384

1.292

1.054

Overige

Voorziening Meld - en Coördinatiefunctie RMC

0

818

55

0

873

Overige

LIFE

0

637

1.065

904

798

EU

Horizon 2020

6.080

0

192

5.534

738

EU

Tijdelijke stimuleringsregeling woningbouwprojecten 2009 derde tranche

583

0

0

0

583

Rijk

Subsidieregeling sanering verkeerslawaai

665

0

124

263

526

Rijk

Bijdrageregeling versterking economisch vestigingsklimaat Metropoolregio Rotterdam Den Haag 2015

0

-96

1.065

649

320

Overige

vooruit ontvangen bijdrage SOA/HIV

514

2

2.488

2.733

271

Overige

Voortijdig Schoolverlaten rijksmiddelen (VSV)

0

0

2.300

2.044

256

Rijk

Subsidies High Impact Crimes (HIC)

0

0

193

0

193

Rijk

Subsidieregeling Praktijkleren

0

0

589

400

189

Rijk

Zevende Kaderprogramma (FP7)

149

17

84

117

133

EU

Experimenten en kennisoverdracht wonen 2014

113

0

0

0

113

Rijk

Subsidieregeling gebiedsprogramma's groen Zuid-Holland 2016

0

0

100

0

100

Overige

Pardonregeling

97

0

105

110

92

Overige

Green Deal

393

0

0

306

87

Overige

Afvalfonds Verpakkingen

0

0

1.991

1.930

61

Overige

G4VV secretariaat

732

0

0

677

55

Overige

Bijdrage Mondriaan Fonds

0

16

6

0

22

Overige

Intelligent Energy - Europe (IEE)

0

-14

31

5

12

EU

Subsidieregeling Molens Zuid-Holland 2012

0

-2

17

3

12

Overige

Incidentele subsidies PZH

0

0

75

68

7

Overige

Subsidieregeling sterktes inde regio, hoofdstuk Pieken in de delta

349

0

0

346

3

Rijk

Europees Fonds voor Regionale Ontwikkeling (EFRO) 3

13.934

-13.934

0

0

0

EU

Deelproject 750 hectare natuur- en recreatiegebied (Project Mainportontwikkeling Rotterdam)

13.827

-13.827

0

0

0

Rijk

Subsidieregeling herstructurering/ontwikkeling bedrijventerreinen

6.800

-6.800

0

0

0

Rijk

HBR Stadshavens

3.191

-3.191

0

0

0

Overige

LIFE +

2.478

-2.478

0

0

0

EU

Subsidieverordening Verkeer en Vervoer 2012

1.073

-1.073

0

0

0

Overige

Voorziening Meld - en Coördinatiefunctie RMC

818

-818

0

0

0

Rijk

Europees Fonds voor Regionale Ontwikkeling (EFRO) 4

811

-811

0

0

0

EU

Kansen voor West

491

-491

0

0

0

EU

Subsidieregeling fietsprojecten Zuid-Holland 2012

363

0

0

363

0

Overige

Interreg IVB North West Europe (NWE)

327

0

0

327

0

EU

RIEC

318

0

0

318

0

Overige

VROM

227

0

0

227

0

Rijk

Besluit rijkssubsidiering instandhouding monumenten 1997 (BRIM)

141

-141

0

0

0

Rijk

URBACT II

75

-1

0

74

0

EU

Zevende Kaderprogramma (FP7)

26

-26

0

0

0

EU

REGIO-VAR

20

0

0

20

0

Overige

Min. van Infrastructuur en Milieu (voorheen VROM)

16

-16

0

0

0

Rijk

Rijksweg A13/A16

0

0

64.895

64.895

0

Overige

Totaal

75.913

-7.246

112.346

103.129

77.884

Correctie/Overboeking

De kolom correctie/overboeking heeft betrekking op overboekingen tussen overlopende activa en passiva medeoverheden, al naar gelang de debet- of creditstand per 31 december van de betreffende regeling.
Daarnaast worden jaarlijks de benamingen van de regelingen en de categorie beoordeeld. Indien (een deel van) het saldo van een regeling onder een nieuwe naam wordt gepresenteerd, is middels de correctie/overboeking kolom het saldo overgeboekt.

Toevoeging / Onttrekking
De kolom toevoegingen bevat de in 2017 geboekte toename van de schuldpositie. Dit zijn de nog niet met subsidieverstrekkers afgerekende bedragen. De onttrekkingen betreffen de daadwerkelijke uitgaven. Voor deze regelingen dient nog met de subsidieverstrekkers te worden afgerekend. Daarom zijn deze regelingen aan de passiva kant gepresenteerd.

Hoekse Lijn
De Metropoolregio Rotterdam-Den Haag werkt hard aan de verbetering van het openbaar vervoer. Hierbij zal het bestaande tracé tussen Schiedam en Hoek van Holland worden omgevormd van een gewone spoorlijn naar een moderne metro en in Hoek van Holland worden doorgetrokken naar het strand, waar een nieuw station ‘Hoek van Holland Strand’ gerealiseerd zal worden.

Deelproject 750 hectare natuur- en recreatiegebied (Project Mainportontwikkeling Rotterdam)
Het Project Mainportontwikkeling Rotterdam (PMR) is het kader van waaruit de ontwikkeling van de Maasvlakte 2, de natuurcompensatie, de ontwikkeling van 750 hectare nieuw natuur- en recreatiegebied en de verbetering van bestaand Rotterdams gebied via BRG-projecten wordt uitgevoerd. In het kader van PMR heeft Rotterdam een bijdrage ontvangen voor het project 'Vlinderstrik'. Met de uitvoering van dit project wordt bijgedragen aan de ontwikkeling van nieuw natuur- en recreatiegebied in de regio.

Bestaand Rotterdams gebied (BRG)
De regeling heeft betrekking op een betere benutting van het bestaande havengebied en het verbeteren van de leefomgeving door een impuls geven aan het oplossen van het ruimtetekort en ruimtelijke kwaliteit, het verbeteren van de milieukwaliteit, en het aanbod en de kwaliteit van natuur- en recreatiegebied.

Europees fonds voor Regionale Ontwikkeling (EFRO)
Kansen voor West 2014-2020 is het samenwerkingsprogramma van de vier Randstad provincies en de vier grootste Nederlandse gemeenten (G4), gericht op het stimuleren van regionale ontwikkeling. Het Kansen voor West 2014-2020 programma wordt uitgevoerd met middelen uit het Europees fonds voor regionale ontwikkeling (EFRO). De gemeente Rotterdam is als management autoriteit verantwoordelijk voor de uitvoering van het programma.

Subsidie regeling herstructurering/ontwikkeling bedrijventerreinen
Van de provincie Zuid-Holland heeft de gemeente Rotterdam subsidie ontvangen voor de herstructurering en of ontwikkeling van bedrijventerreinen in het Maritieme Cluster en het Cluster Transport en Logistiek Zuid-Holland (o.a. project Port Valley).

Onderwijsachterstandsbeleid
Het doel van deze regeling is de onderwijsachterstanden van kinderen uit lagere sociaal- economische milieus te verminderen. De middelen worden voornamelijk ingezet voor extra leertijd, vroeg- en voorschoolse educatie (vve) en ouderbetrokkenheid. Schoolbesturen en onderwijs gerelateerde instellingen ontvangen subsidies voor een uitbreiding van de onderwijstijd. De middelen die worden ingezet voor vve zorgen er voor dat peuters op vve-locaties deelnemen aan activiteiten die hen moeten stimuleren op het gebied van taal, rekenen, motoriek en de sociaal emotionele ontwikkeling. In het kader van ouderbetrokkenheid is een bijdrage geleverd aan de inzet en professionalisering van medewerkers ouderbetrokkenheid.

Bedrijvenregeling
In het kader van de wet Bodembescherming (WBB) zijn afspraken gemaakt over het saneren van verontreinigde grond en grondwater. Rotterdam ontvangt subsidies voor de uitvoering van projecten waar deze bodemverontreinigingsproblematiek wordt aangepakt.

Incidentele subsidies
Dit betreft ontvangen subsidies van de provincie Zuid-Holland voor warmte-uitwisseling, van het ministerie van Infrastructuur en Milieu voor project Stadshavens Rotterdam. Van het ministerie van Onderwijs Cultuur en Wetenschap/Dienst Uitvoering Onderwijs is subsidie ontvangen voor de uitvoering van de pilot Alternatieve stage bemiddelingsaanpak Entree-opleidingen. Deze pilot wordt uitgevoerd in het kader van het Nationaal Programma Rotterdam-Zuid (NPRZ).

Rijk Overige
Binnen deze groep regelingen in de tabel komt de regeling Specifieke Uitkering Educatie 2017 boven het drempelbedrag van € 900 uit. Conform de wet Educatie en Beroepsonderwijs (WEB) verstrekt het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap deze specifieke uitkering.

Urban Innovative Actions (UIA)
Met het Urban Innovative Actions (UIA) initiatief biedt de Europese Commissie ondersteuning voor innovatieve projecten waarmee hardnekkige stedelijke vraagstukken in het kader van de Urban Agenda worden aangepakt. Rotterdam heeft een UIA subsidie ontvangen voor het project Bridge. Met deze subsidie worden activiteiten uitgevoerd gericht op het helpen van jongeren in Rotterdam-Zuid om hun positie op de arbeidsmarkt te versterken.

Uitvoeringsregeling Groen 2014
De Uitvoeringsregeling Groen 2014 is een provinciale regeling gericht op het scheppen van ruimte voor groenbeleving, het behouden van biodiversiteit en het ontwikkelen en behouden van waardevolle en aantrekkelijke agrarische landschappen. De verkregen subsidies worden ingezet voor groenprojecten. Een voorbeeld is de subsidie voor de aanleg van natuurvriendelijke oevers bij het Mallegatpark en de Nassauhaven.

Subsidieverordening Fonds inzake het Bereikbaarheidsoffensief Regio Rotterdam
De subsidieverordening Bereikbaarheidsoffensief Regio Rotterdam is bedoeld voor het ondersteunen van bereikbaarheidsprojecten (o.a. 2e ontsluitingsweg en Pettendijk) in de regio Rotterdam. Rotterdam heeft subsidie ontvangen voor de uitvoering van projecten die passen binnen het bestuurlijke afsprakenkader met Rijkswaterstaat, provincie Zuid-Holland, Haaglanden en Metropoolregio Rotterdam Den Haag.

ELENA
ELENA (European Local ENergy Assistance) is een subsidieregeling van de Europese Commissie en de Europese Investeringsbank aan decentrale overheden ten behoeve van energiebesparing en duurzame innovatie. Rotterdam heeft een ELENA-bijdrage gekregen voor de verduurzaming bij Verenigingen van Eigenaren.

Horizon 2020
Horizon 2020 is het programma van de Europese Commissie om onderzoek en innovatie te stimuleren. Onderdeel van het programma is de inzet op de maatschappelijke vraagstukken zoals klimaatverandering, vergrijzing, voedselveiligheid en betaalbare duurzame energie.
Rotterdam heeft uit Horizon 2020 subsidies ontvangen voor de projecten RUGGEDISED (demonstratieproject voor Smart City toepassingen in het Hart van Zuid), CityKeys (onderzoeksproject gericht op het opstellen van indicatoren voor Smart Cities), Buyzet (innovatief aanbestedingsbeleid voor stedelijke logistiek) , ESPRESSO (onderzoek en analyse naar open standaarden voor Smart Cities), City Labs (demonstratieproject op het gebied van stedelijke logistiek) en SPP Regions (vernieuwend aanbestedingsbeleid voor innovatieve producten en diensten).   

Rijksweg A13/A16
Voor de realisatie van de aanleg van rijksweg A13/A16 is conform de afspraak in het Regionaal uitvoeringsprogramma voor de tunnel op maaiveld ter hoogte van het Lage Bergse Bos een bedrag van € 64,9 mln van de Metropoolregio Rotterdam Den Haag ontvangen. De gemeente heeft deze regionale bijdrage aan Rijkswaterstaat dat het economisch eigendom heeft, doorbetaald.

Vooruit ontvangen en nog te betalen bedragen::

Vooruit ontvangen bedragen

31-12-2016

31-12-2017

Vooruit ontvangen ruimtelijke projecten

31.257

3.393

Vooruit gefactureerde huren en erfpacht

6.855

2.337

Overige vooruit ontvangen < € 5 mln

3.263

8.056

Totaal

41.375

13.786

Vooruit ontvangen ruimtelijke projecten
Dit zijn projecten waarbij per saldo meer vooruit ontvangen is dan aan kosten is gemaakt. Deze post fluctueert jaarlijks afhankelijk van de voortgang van de projecten. Vooruit gefactureerde huren en erfpacht
De vooruit gefactureerde huren inzake maatschappelijk en commercieel vastgoed en erfpachten van totaal betreffen de facturen die per einde boekjaar nog niet waren voldaan..

Vooruit ontvangen < € 5 ,mln

De grootste post die hieronder valt bedraagt € 2,8 mln en heeft betrekking op de Vergroening museumpark/Collectiegebouw.
Onder de vooruitontvangsten valt nog een aantal kleinere posten waaronder  € 889 voor het instandhouden van een benzinepomp en € 708 voor de  de resterende maanden van het Rotterdampasjaar in 2018. Van de overige posten zijn de vooruit ontvangen bedragen van subsidieverleners van € 626 de grootste.

Nog te betalen bedragen

31-12-2016

31-12-2017

Te ontvangen facturen

75.677

95.391

Loonheffing, premies en salaris

58.141

68.330

Rente en aflossing

43.984

38.300

Reparatie- en onderhoudsfonds Leasebedrijf

6.271

5.607

Verminderingen belastingaanslagen

7.380

5.218

Subsidies

8.415

2.467

Invoering Individueel Keuzebudget

24.411

0

Overige nog te betalen bedragen < € 5 mln

8.502

17.234

Totaal

232.781

232.547

Te ontvangen facturen   
Hier worden de in 2017 geleverde prestaties opgenomen waarvoor in 2017 nog geen factuur is ontvangen. De grootste posten bestaan uit € 46,9 mln vastgelegde ontvangsten op inkooporders, € 20,4 mln Zorg in natura Volwassenen en Jeugd, € 14,7 mln Hoekse Lijn, € 3,7 mln Maastunnel, € 1,9 mln via de Rotterdampas te verstrekken AOW- en kindtegoed, € 1,7 mln Project Hart van Zuid, € 1,4 mln ruiming explosieven WOII, € 0,9 mln RET, € 474 hulpmiddelen zorg, € 447 beveiliging, € 347 RoEntree, € 303 Rijkswaterstaat, € 276 onderhoudskosten en nog een aantal kleinere posten < € 250 voor in totaal € 1,9 mln.

Loonheffing, premies en salaris
Deze post bevat € 55,7 mln af te dragen loonheffing over 2017, € 9,5 mln pensioenpremies, € 2,9 mln zorgverzekering, € 280 salarissen en een restbedrag voor diverse inhoudingen.

Rente en aflossing
Dit betreft de opgebouwde rente over leningen vanaf de vervaldatum tot eind 2017 en de rente en aflossing van leningen met een vervaldatum van 31 december 2017 die begin 2018 worden verrekend.

Reparatie- en onderhoudsfonds Leasebedrijf

Dit zijn reserveringen voor te maken kosten van leasevoertuigen.

Verminderingen belastingaanslagen
Dit betreft te verminderen aanslagen onroerende zaakbelasting (OZB) van € 4,4 mln, Afvalstoffenheffing € 608 en een aantal kleinere posten van totaal € 210.

Subsidies

De grootste subsidiebedragen hebben betrekking op € 518 Nationaal Restauratiefonds en € 670 Social Impact Bound. Het restant van € 1,3 mln bevat een aantal kleinere posten waarvan de grootste € 261 bedraagt.

Invoering individueel Keuzebudget (Vakantiegeld 2016 )
Door de invoering van deze nieuwe uitbetalingsmethode voor Nederlandse gemeenten is een verplichting opgenomen om het in 2016 opgebouwde vakantiegeld in mei 2017 uit te kunnen betalen. Betaling heeft plaatsgevonden en is voor het 2017 niet meer van toepassing.

Overige nog te betalen bedragen < € 5 mln
De grootste bedragen bestaan uit te betalen bedragen in verband met € 4,5 mln ruimtelijke projecten, € 3,9 mln kapitaallasten firma BAM, € 2,6 mln onderhoudskosten Sportbedrijf Rotterdam BV, € 2,1 mln onderwijshuisvesting, € 1,6 mln bijdrage Jeugdhulp Rijnmond (GRJR). Het restant van € 5,1 mln bevat een aantal kleinere posten waaronder een BTW correctie van € 810 en  € 745 voor  een capitalcall Warmtebedrijf.   Nog 1 btw correctie van 810

Programma`s
Financiën
Jaarrekening 2017
Gebieden