Balans

Netto-vlottende schulden met een rentetypische looptijd van één jaar of korter

Netto-vlottende schulden met een rentetypische looptijd van één jaar of korter

Onder de netto-vlottende schulden met een rente typische looptijd van één jaar of korter zijn de betalingsverplichtingen opgenomen die de gemeente binnen één jaar moet voldoen.

Netto-vlottende schulden met een rente typische looptijd van één jaar of korter

31-12-2016

31-12-2017

Kasgeldleningen

363.000

410.000

Banksaldi

17.697

  10.936

Overige schulden

139.691

110.722

Totaal netto-vlottende schulden

520.388

531.658

Bij openbare lichamen zijn geen kasgeldleningen aangegaan.

De tabel hieronder geeft een specificatie van de  kasgeldleningen weer:

Kasgeldleningen

31-12-2016

31-12-2017

Delta Lloyd Levensverzekering N.V.

61.000

164.000

Aegon Custody B.V.

0

95.000

Aegon Levensverzekering N.V.

125.000

60.000

Achmea Investment Management(A.I.M.) Liquiditeitenfonds

0

41.000

Optas Pensioenen N.V.

50.000

40.000

Spoorwegpensioenfonds

0

10.000

Aegon N.V.

25.000

0

Delta Lloyd Treasury B.V.

30.000

0

Nederlandse Waterschapsbank

10.000

0

Stichting Pensioenfonds Openbaar Vervoer (OV)

62.000

0

Banksaldi

31-12-2016

31-12-2017

Betalingen onderweg/kruisposten

17.204

11.479

Bank voor Nederlandse Gemeenten (BNG)

493

-543

Totaal

17.697

 10.936

Banksaldi
Het saldo bestaat uit de daadwerkelijke banksaldi en de betalingen onderweg. Per bank zijn de gemeentelijke bankrekeningen georganiseerd in een rente- en saldo compensabel stelsel. Dit betekent dat de saldi van de diverse bankrekeningen worden getotaliseerd.

Overige schulden

31-12-2016

31-12-2017

Na te betalen facturen

126.899

99.241

Crediteuren Kredietbank

8.968

9.088

Herziening gemeentefonds

3.195

1.723

Overige schulden < € 5 mln

629

    670

Totaal

139.691

110.722

Na te betalen facturen
Dit is het openstaande saldo van de crediteurenadministratie.

Crediteuren Kredietbank
Dit saldo is een schuld aan derden die, in het kader van de schuldhulpverlening aan inwoners, is overgenomen door de Kredietbank

Herziening gemeentefonds

Het gemeentefonds wordt uiterlijk twee jaar na afloop van het desbetreffende jaar definitief vastgesteld. De belangrijkste maatstaf die - op dit moment - het meest fluctueert en nog kan worden bijgesteld is de 'waarde van de stad'. Dit is de totale WOZ-waarde van de woningen en de niet-woningen van de gemeente Rotterdam. Het ministerie van BZK verwerkt met een aanzienlijke vertraging de waarden van de maatstaf 'waarde van de stad'. Het effect is samen met de overige nagekomen correcties op het gemeentefonds verwerkt.

Overige schulden < € 5 mln
Het saldo betreft gelden gereserveerd voor cliënten/werkzoekenden. De mutatie t.o.v de beginstand wordt verklaard door de verrekening van door ons beheerde  gelden van de Regiogemeente  en de hiermee samenhangende nog te betalen bedragen.

Programma`s
Financiën
Jaarrekening 2017
Gebieden