Balans

Vaste schulden met rentetypische looptijd van één jaar of langer

Vaste schulden met rentetypische looptijd van één jaar of langer

In de volgende tabel zijn de vaste schulden met een looptijd van één jaar of langer opgenomen.

 Vast schulden met een rentetypische looptijd van één jaar of langer

31-12-2016

Vermeerdering

Vermindering

31-12-2017

Rente:

Obligatieleningen

Obligatieleningen

57

0

0

57

N.v.t.

Medium Term Notes

340.000

10.000

143.500

206.500

4.189

Subtotaal obligatieleningen:

340.057

10.000

143.500

206.557

4.189

Onderhandse leningen

Binnenlandse pensioenfondsen en verzekeringsinstellingen

0

50.000

0

50.000

-110

Binnenlandse banken en overige financiële instellingen

1.542.552

125.825

512.656

1.155.721

45.641

Openbare lichamen

75.000

0

0

75.000

922

Overige binnenlandse sectoren

5.000

0

0

5.000

180

Buitenlandse instellingen, fondsen, banken, bedrijven en overige sectoren

14.606

0

7.799

6.807

632

Subtotaal onderhandse leningen

1.637.158

175.825

520.455

1.292.528

47.265

Overige leningen

Door derden belegde gelden

27

0

0

27

N.v.t.

Waarborgsommen

2.572

562

401

2.733

N.v.t.

Vooruit ontvangen afkoopsommen erfpacht

88.808

5.681

64.225

30.264

N.v.t.

Subtotaal overige leningen

91.407

6.243

64.626

33.024

N.v.t.

Totaal vaste schulden

2.068.622

192.068

728.581

1.532.109

51.454

* * Indien van toepassing zijn per categorie de rentekosten opgenomen in de verloopstaat.

De behoefte aan nieuwe financieringsmiddelen is afhankelijk van de ontwikkeling van de gemeentelijke investeringen in vaste activa en onderhanden werk, de ontwikkeling van de interne financieringsmiddelen en de ontwikkeling van de bestaande in portefeuille opgenomen geldleningen.

Obligatieleningen


Obligatieleningen
Tot in de jaren ’50 van de vorige eeuw heeft de gemeente obligaties uitgegeven om in de financieringsbehoefte te voorzien. De rentecoupons op de obligaties zijn verlopen en er wordt dus geen rente meer uitbetaald. Een klein deel van de in het verleden uitgegeven obligaties is nog niet geïnd door de houders.

Medium Term Notes
Medium term Notes (MTN’s) zijn waardepapieren die worden uitgegeven onder het MTN-programma Nederlandse Gemeenten dat wordt verzorgd door de Bank Nederlandse Gemeenten. In 2017 is voor € 10 mln. aan nieuwe MTN’s uitgegeven en is er voor € 143,5 mln afgelost.

Onderhandse leningen


Onderhandse leningen binnenlandse pensioenfondsen en verzekeringsinstellingen
Betreft een lening van € 50 mln die is afgesloten bij verzekeringsinstelling Reaal Schadeverzekeringen NV.

Onderhandse leningen van binnenlandse banken en overige financiële instellingen
Bij de volgende banken en overige financiële instellingen zijn onderhandse leningen opgenomen:

Onderhandse leningen van binnenlandse banken en overige financiële instellingen

31-12-2016

31-12-2017

Bank Nederlandse Gemeenten

986.883

749.989

Nederlandse Waterschapsbank

530.630

380.732

ASN Bank

25.000

25.000

ING-Lease

39

0

Totaal

1.542.552

1.155.721

De gemeente heeft een aantal onderhandse leningen bij de Bank Nederlandse Gemeenten (BNG) en Nederlandse Waterschapbank (NWB) overgedragen aan de Metropoolregio Rotterdam Den Haag (MRDH).  Het bedrag van overdracht van de BNG leningen was € 259 mln en  van de NWB leningen € 123 mln.

Onderhandse leningen van openbare lichamen
Betreft een lening van de provincie Noord-Brabant die medio 2024 zal zijn afgelost.

Onderhandse leningen van overige binnenlandse sectoren
Betreft een onderhandse lening van Vereniging voor Vreemdelingenverkeer Nederland BV (VVV) die medio 2020 zal zijn afgelost.

Onderhandse leningen van buitenlandse instellingen, fondsen, banken, bedrijven en overige sectoren
Het saldo betreft onderhandse leningen van de Europese Investeringsbank. In 2017 is € 7,8 mln afgelost op leningen van de Europese Investeringsbank.

Overige leningen

Door derden belegde gelden
Dit betreft een renteloze lening aan de voormalige PTT in verband met uitgifte grond Veenweg.

Waarborgsommen
Dit betreft ontvangen waarborgsommen bij woningen en bedrijfsmatig onroerend goed welke bij beëindiging van het huurcontract worden terugbetaald.

Vooruit ontvangen afkoopsommen erfpacht
In de afgelopen periode zijn diverse verbeteracties uitgevoerd om de betrouwbaarheid van de productverantwoording en balanswaardering van erfpachtgronden te verhogen. Bij het uitvoeren van deze verbeteracties zijn verschillen geconstateerd tussen de primaire registratie en de financiële administratie. Deze verschillen hebben met name betrekking op de waarde waartegen de gronden in het verleden zijn geregistreerd en de verwerking van de in het verleden ontvangen eeuwig durende afkoopsommen.  Deze verschillen zijn in de jaarrekening 2017 gecorrigeerd. De correctie heeft geleid tot een afschrijving van de erfpachtsgronden voor een bedrag van € 70,1 mln, een vrijval van de post vooruitontvangen afkoopsommen voor een bedrag van € 60,9 mln. Het resultaateffect van deze correctie is derhalve € 9,2 mln nadelig.

Bij de verbeteractie is de systematiek voor de berekening van de toerekening van (de vrijval van) afkoopsommen verfijnd. Hierdoor worden vanaf 2017 de afkoopsommen beter toegerekend aan de jaren waar ze betrekking op hebben. De meer eenduidige systematiek en andere oorzaken hebben een effect van €2,8 mln nadelig. De effecten van de correcties zijn verwerkt als last voor het programma Ruimtelijke Ontwikkeling.

Balans per 31-12-2016

88.808

Toevoeging afkoopsommen

5.681

Vrijval 2017/verminderingen

64.225

Balans per 31-12-2017

30.264

In 2017 heeft een correctie plaatsgevonden met betrekking tot de erfpacht verantwoording. Deze correctie was noodzakelijk omdat de aangepaste regelgeving in de voorgaande boekjaren niet juist was verwerkt.

De correctie heeft geleid tot een vrijval van de vooruitontvangen afkoopsommen erfpacht voor een bedrag van € 58,1 mln en een afschrijving van de erfpachtsgronden voor een bedrag van € 70,1 mln (zie ook materiële vaste activa).

Programma`s
Financiën
Jaarrekening 2017
Gebieden