Balans

Voorzieningen

Voorzieningen

Voorzieningen worden gevormd voor verplichtingen en verliezen waarvan de omvang op de balansdatum onzeker is, doch redelijkerwijs is in te schatten.

Voorzieningen

31-12-2016

Toevoeging

Onttrekking

Vrijval

31-12-2017

Voorziening Pensioenen Gebieden

37.035

377

864

3.552

32.996

Voorziening Verlegregeling Grondzaken

15.082

1.206

0

1.580

14.708

Voorziening Pensioenen Bestuurders

13.186

1.135

545

1.650

12.126

Voorziening Garantstelling Grondbank Zuidplaspolder

9.132

0

0

549

8.583

Voorziening Verlegregeling SB & SO

6.349

1.532

0

674

7.207

Voorziening Belastinggeschillen

9.683

28

2.808

3.571

3.332

Voorziening Verzekeringen

1.628

994

0

0

2.622

Voorziening Parkeereisen

2.228

0

0

303

1.925

Voorziening ESF

888

0

0

0

888

Voorziening Funderingsleningen

600

0

0

0

600

Voorziening Leges Leidingen

965

531

0

965

531

Voorziening Garantie exploitatie Lantaren/Venster

452

0

0

0

452

Voorziening Onrendabel contract Hoofdweg

1.260

0

840

0

420

Voorziening Huursuppletie Cultuurwerkplaats

515

0

103

0

412

Voorziening B & W fonds

406

1

6

0

401

Voorziening Open Venster

0

322

0

0

322

Voorziening Garantstelling C2 Deponie

753

0

453

0

300

Voorziening Voorlichting/communicatie verkiezingen

225

75

0

0

300

Voorziening Juridisch geschil CHV

0

300

0

0

300

Voorziening Scoren met Energie

260

0

0

0

260

Voorziening SV-leningen

174

0

0

0

174

Voorziening Pensioenvoorziening ex raadsleden

117

42

0

0

159

Voorziening Project EU Transform

43

0

0

0

43

Voorziening Fonds Groot onderhoud Landhuis de Oliphant

14

0

1

0

13

Voorziening Bomenfonds

98

0

0

89

9

Voorziening Rioolheffing

2.399

0

900

1.499

0

Voorziening BTW

1.294

0

1.294

0

0

Voorziening Commissiereizen

137

55

0

192

0

Voorziening Aquarel projecten

68

0

0

68

0

Voorziening Tariefsverschillen (Ingenieursbureau-SO)

1

0

0

1

0

Voorziening Vervangingsinvesteringen Riolering

0

27.837

27.837

0

0

Totaal Voorzieningen

104.992

34.435

35.651

14.693

89.083

Hieronder volgt een toelichting op de voorzieningen met een eindsaldo groter dan € 5 mln.

Voorziening Pensioenen Gebieden

De voorziening is gevormd om over voldoende vermogen te beschikken om aan de (toekomstige) pensioenverplichtingen van politiek ambtsdragers van Gebied en ex deelgemeenten te kunnen voldoen. De hoogte van de voorziening is volledig conform de berekening van de externe deskundige (RAET).

Voorziening Verlegregeling Grondzaken

De verlegregeling grondzaken betreft een nadeelcompensatieregeling. Deze regelt de vergoeding van schade van leidingexploitanten wanneer deze een leiding moet verwijderen of verleggen. Sinds de inwerkingtreding van de leidingverordening bestaat er tussen de leidingexploitanten en de gemeente discussie over de toepasselijkheid en de toepassing van de leidingverordening en de verlegregeling. Deze discussie heeft geleid tot een civiele en bestuursrechtelijke procedure tussen Eneco en de gemeente Rotterdam. Daarnaast heeft Eneco op alle aanwijzingsbesluiten van de gemeente bezwaarschriften ingediend. Voor projecten die al zijn uitgevoerd en waarop door Eneco op een aanwijzingsbesluit van de gemeente een bezwaarschrift is ingediend dan wel ingediend gaat worden, wordt een voorziening getroffen. De voorziening wordt jaarlijks verhoogd met de wettelijke rente. Medio 2017 heeft het Gerechtshof Amsterdam uiteindelijk geoordeeld dat Eneco in het gelijk wordt gesteld ten aanzien van ingediende vorderingen.

Voorziening Pensioenen Bestuurders

De voorziening Pensioenen Bestuurders is gevormd om aan de (toekomstige) pensioenverplichtingen van politiek ambtsdragers van het college van B&W te kunnen voldoen. Deze voorziening is volledig op de hoogte zoals berekend door de externe deskundige (RAET).

Voorziening Garantstelling Grondbank Zuidplaspolder

Deze voorziening is gevormd omdat de gemeente Rotterdam voor 40% deelneemt in de rechten en verplichtingen van de gemeenschappelijke regeling Grondbank RZG Zuidplas. De beoordeling van de grondverkopen en het ontwikkelperspectief vindt jaarlijks plaats na vaststelling van de jaarstukken van de Grondbank.

Voorziening Verlegregeling

Deze voorziening is gevormd ter dekking van financiële risico’s ten gevolge van juridische geschillen voor het product Gebiedsontwikkeling en het product Wegen en Openbare Verlichting. Deze voorziening hangt samen met de voorziening verlegregeling grondzaken.

Programma`s
Financiën
Jaarrekening 2017
Gebieden