Balans

Eigen vermogen

Eigen vermogen

Het eigen vermogen bestaat uit de algemene reserve, bestemmingsreserves en het resultaat.

Eigen vermogen

31-12-2016

Mutatie

1-1-2017

Toevoeging

Onttrekking

Vrijval

31-12-2017

Algemene reserve

147.650

49.807

197.457

0

120.788

0

76.669

Bestemmingsreserves

970.751

39.407

1.010.158

235.910

160.137

74.979

1.010.952

Gerealiseerde resultaat

89.214

-89.214

0

 29.775

0

0

 29.775

Totaal

1.207.615

0

1.207.615

 265.685  

280.925

74.979

 1.117.396

Mutaties
De kolom mutatie tussen het eindsaldo van 2016 en het beginsaldo van 2017 betreft de resultaatbestemming 2016. In totaal is € 89,2 mln resultaat verdeeld over de algemene reserve € 49,8 mln en de bestemmingsreserves van € 39,4 mln.

Algemene reserve
De algemene reserve is bedoeld als buffer voor tegenvallers. Het betreft de vrij aanwendbare middelen die de gemeente inzet wanneer zich onvoorziene financiële risico’s voordoen. De algemene reserve maakt onderdeel uit van de weerstandscapaciteit. Het totale overzicht van de weerstandscapaciteit staat in Weerstandsvermogen en risicobeheersing. In 2017 is € 120,8 mln onttrokken aan de reserve.

Bestemmingsreserves

Bestemmingsreserves zijn reserves waar aan de gemeenteraad een specifieke bestemming heeft gegeven. De toevoegingen en onttrekkingen zijn geoorloofd voor zover de raad hiertoe heeft besloten. Onttrekkingen aan bestemmingsreserves zijn uitsluitend toegestaan wanneer dit past binnen het specifieke doel van de reserve.

Bestemmingsreserves

31-12-2016

Mutatie

1-1-2017

Toevoeging

Onttrekking

Vrijval

31-12-2017

Bestemmingsreserve Investeringsfonds Rotterdam (IFR)

532.096

0

532.096

52.325

42.513

38.348

503.560

Financieringsreserve

78.957

491

79.448

6.624

0

3.986

82.086

Bestemmingsreserve Wet Werk en Bijstand (WWB) meerjarig

35.007

0

35.007

64.925

30.726

0

69.206

Kredietrisicoreserve

63.503

259

63.762

3.954

0

0

67.716

Bestemmingsreserve Nationaal Programma Rotterdam Zuid

22.753

0

22.753

58.412

16.247

0

64.918

Bestemmingsreserve Investeringsprogramma Stedelijke Vernieuwing (ISV-3)

77.773

0

77.773

0

975

20.710

56.088

Bestemmingsreserve Taakmutaties Gemeentefonds

22.660

6.176

28.836

9.664

7.219

0

31.281

Bestemmingsreserve Investeringsplannen zonder gronduitgifte

25.426

0

25.426

0

3.577

1.000

20.849

Bestemmingsreserve Doorontwikkeling Organisatie

12.750

0

12.750

6.750

2.240

3.249

14.011

Bestemmingsreserve Gebiedsontwikkelingsfonds

0

5.606

5.606

4.400

0

0

10.006

Bestemmingsreserve Maastunnel

0

5.763

5.763

8.000

4.267

0

9.496

Bestemmingsreserve Krimp (motie 31)

6.835

0

6.835

11.165

8.670

0

9.330

Bestemmingsreserve decentralisatie Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten (AWBZ)

27.798

0

27.798

0

20.561

0

7.237

Bestemmingsreserve Infrastructuur

9.209

0

9.209

0

620

1.500

7.089

Bestemmingsreserve Actieplan Luchtkwaliteit

4.695

0

4.695

0

919

0

3.776

Bestemmingsreserve Groot Onderhoud (MJOP)

0

3.666

3.666

0

0

0

3.666

Bestemmingsreserve Tijdelijke maatregelen museum Boijmans van Beuningen

1.510

986

2.496

900

0

0

3.396

Bestemmingsreserve Evenementenfonds

2.688

1.514

4.202

0

878

0

3.324

Bestemmingsreserve Onderhoud Lease (v/h ROB Intern)

1.700

0

1.700

1.040

0

0

2.740

Bestemmingsreserve Groot onderhoud MBVB

0

2.000

2.000

1.000

390

0

2.610

Bestemmingsreserve Stadsinitiatief

2.253

0

2.253

0

0

0

2.253

Bestemmingsreserve Verkiezingen

2.768

0

2.768

1.829

1.880

471

2.246

Bestemmingsreserve Informatiebeveiliging

0

2.910

2.910

0

719

0

2.191

Bestemmingsreserve Sport gebieden

2.928

0

2.928

70

663

217

2.118

Bestemmingsreserve Taaleis

0

2.000

2.000

0

0

0

2.000

Bestemmingsreserve Inrichting Buitenruimte gebieden

2.090

0

2.090

0

159

0

1.931

Bestemmingsreserve Vastgoed gebieden

4.365

0

4.365

0

2.493

0

1.872

Bestemmingsreserve Maatschappelijke Participatie gebieden

2.866

0

2.866

0

1.109

0

1.757

Bestemmingsreserve Frictiekosten op afstand zetten LCC's

0

0

0

1.700

0

0

1.700

Bestemmingsreserve Cofinanciering Europese subsidies

999

0

999

540

0

0

1.539

Bestemmingsreserve RECP

3.043

0

3.043

0

1.141

381

1.521

Bestemmingsreserve Harmonisatie VVE

1.500

0

1.500

0

0

0

1.500

Bestemmingsreserve Citylab

815

707

1.522

0

314

0

1.208

Bestemmingsreserve Innovatie & Digitalisering

607

0

607

2.000

1.428

0

1.179

Bestemmingsreserve Financiële processen

0

2.000

2.000

0

946

0

1.054

Bestemmingsreserve Spaarsaldo Participatiebudget

962

0

962

0

0

0

962

Bestemmingsreserve Duurzaam

2.363

0

2.363

0

1.450

0

913

Bestemmingsreserve Verkeer en Vervoer 2011

1.008

0

1.008

0

125

0

883

Bestemmingsreserve Investeringen Rozenburg

1.883

0

1.883

0

602

439

842

Bestemmingsreserve Huishoudelijk Hulp Toelage

3.400

0

3.400

0

2.600

0

800

Bestemmingsreserve Kansrijke wijken

0

588

588

150

0

0

738

Bestemmingsreserve Wijkveiligheid gebieden

673

0

673

0

0

0

673

Bestemmingsreserve Werklocaties

1.032

0

1.032

0

362

0

670

Bestemmingsreserve Vakmanschap in zorg, haven en techniek

824

0

824

0

151

19

654

Bestemmingsreserve Luchtsingel

0

670

670

0

45

0

625

Bestemmingsreserve Onderhoud Sport

0

1.700

1.700

0

1.152

0

548

Bestemmingsreserve Taaleis Tegenprestatie

0

500

500

0

0

0

500

Bestemmingsreserve Leertijduitbreiding

627

0

627

0

150

25

452

Bestemmingsreserve Economie gebieden

591

0

591

0

166

0

425

Bestemmingsreserve Combinatiefuncties

361

0

361

0

0

0

361

Bestemmingsreserve Vervoer over Water

0

125

125

223

0

0

348

Bestemmingsreserve Masterplan Dienstverlening

562

0

562

0

251

0

311

Bestemmingsreserve Oranjebonnepolder

0

404

404

0

101

0

303

Bestemmingsreserve RCP Groene Daken

276

0

276

0

22

0

254

Bestemmingsreserve Gebiedscommissies gebieden

236

0

236

0

0

0

236

Bestemmingsreserve Stelselwijziging Afschrijving Vastgoed

534

0

534

0

100

220

214

Egalisatiereserve Rekenkamer

250

0

250

0

45

0

205

Bestemmingsreserve Werkplan Integriteit

154

0

154

0

0

0

154

Egalisatiereserve Ombudsman

133

0

133

0

0

0

133

Bestemmingsreserve Frictiekosten BMR 14+ Griffie

91

0

91

0

0

0

91

Bestemmingsreserve Duurzaamheid gebieden

83

0

83

0

10

0

73

Bestemmingsreserve Parkeren gebieden

90

0

90

0

30

0

60

Bestemmingsreserve Gemeentelijke klokkenluidersregeling

50

0

50

0

0

0

50

Egalisatiereserve Ombudsman derdengelden

20

0

20

0

0

0

20

Bestemmingsreserve Participatie Jeugd gebieden

69

0

69

0

51

18

0

Bestemmingsreserve Parkeerfonds (Nieuwe Stijl)

1.579

0

1.579

0

0

1.579

0

Bestemmingsreserve Aanloopverliezen en frictie

0

0

0

0

0

0

0

Bestemmingsreserve Jaaroverstijgende Cultuursubsidies

0

292

292

0

282

10

0

Bestemmingsreserve frictiekosten Cultuurplan 2017 - 2020

0

800

800

0

760

40

0

Bestemmingsreserve Centrum Seksueel geweld

0

42

42

0

42

0

0

Bestemmingsreserve Openbare verlichting

0

208

208

0

208

0

0

Bestemmingsreserve Vereveningsfonds bouwleges

2.100

0

2.100

0

0

2.100

0

Bestemmingsreserve Impuls WWI

503

0

503

0

0

503

0

Bestemmingsreserve Buitenruimte gebieden

539

0

539

239

778

0

0

Bestemmingsreserve Fit 4 Work

164

0

164

0

0

164

0

Totaal bestemmingsreserves

970.751

39.407

1.010.158

235.910

160.137

74.979

1.010.952

Hieronder volgt een toelichting op de bestemmingsreserves met een eindsaldo groter dan € 5 mln. Een nadere toelichting op de bestemmingsreserves is terug te vinden in de paragraaf reserves en voorzieningen.

Bestemmingsreserve Investeringsfonds Rotterdam (IFR)

De bestemmingsreserve IFR dient ter dekking van de gemeente brede investeringsprojecten voor de uitvoering van de Stadsvisie. Het fonds is gevoed uit een structurele intensiveringsreeks, verkoopopbrengsten van deelnemingen en bespaarde omslagrente. Door instandhouding van de hoofdsom is een structurele rente-inkomst gegarandeerd van 3% (omslagrente). De gemeente gebruikt de omslagrente voor de dekking van kapitaallasten (rente- en afschrijvingen) van bestaande investeringen.

Financieringsreserve

De financieringsreserve dient voor het opvangen van financieringstegenvallers. Deze reserve maakt onderdeel uit van het weerstandsvermogen en vangt schommelingen in de renteresultaten op, waardoor ingrijpende veranderingen van de omslagrente worden voorkomen. Positieve en negatieve renteresultaten worden toegevoegd of onttrokken aan deze egalisatiereserve. In het geval van een gematigde rentestijging kan de gemeente een beroep doen op de Financieringsreserve om de omslagrente op het gewenste niveau te houden.

Bestemmingsreserve Wet Werk en Bijstand (WWB) Meerjarig

De bestemmingsreserve Wet Werk en Bijstand (WWB) meerjarig is in 2015 gevormd ter dekking van eventuele toekomstige tekorten op het WWB-inkomensdeel en de (verlaagde) rijksuitkering. Jaarlijks actualiseert de gemeente de reserve bij de kaderbrief op basis van de uitkomsten van de jaarrekening en de verwachting naar de komende twee jaar.

Kredietrisicoreserve

De kredietrisicoreserve is in 2012 gevormd en dient als buffer voor de risico’s op wanbetaling op door de gemeente verstrekte of gegarandeerde geldleningen. Toename van deze reserve gebeurt door storting van solvabiliteitsbeslag bij verstrekken van nieuwe leningen, garanties en ontvangen renteopslagen en door garantiepremies gedurende de looptijd van de verstrekte leningen en garanties. Onttrekking en vrijval hebben niet plaatsgevonden.

Bestemmingsreserve Nationaal Programma Rotterdam Zuid

De bestemmingsreserve is ter dekking van projecten binnen het Nationaal Programma Rotterdam Zuid (NPRZ). Door het Rijk is via het Gemeentefonds een bedrag beschikbaar gesteld waarmee in 2013 de bestemmingsreserve is gevormd.

Bestemmingsreserve Investeringsprogramma Stedelijke Vernieuwing (ISV-3)

De bestemmingsreserve Investeringsprogramma Stedelijke Vernieuwing (ISV-3) dekt de lasten van het Investeringsprogramma Stedelijke Vernieuwing.

Bestemmingsreserve Taakmutaties Gemeentefonds

De bestemmingsreserve Taakmutaties Gemeentefonds is gevormd voor ontvangen Rijksmiddelen uit het Gemeentefonds waarvan besteding nog niet heeft plaatsgevonden. In een aantal gevallen zijn doeluitkeringen in jaarschijven uitgekeerd. Over het algemeen loopt in verband met de planontwikkeling de feitelijke realisatie minimaal een jaar achter op deze jaarschijven. De gemeente vangt dit met deze bestemmingsreserve op.

Bestemmingsreserve Investeringsplannen zonder gronduitgifte

De middelen in deze bestemmingsreserve dienen ter dekking van de investeringen in de ruimtelijke infrastructurele projecten. Dit zijn projecten in het kader van de gebiedsontwikkeling in de buitenruimte.

Bestemmingsreserve Doorontwikkeling Organisatie

 Deze bestemmingsreserve is bedoeld voor de frictiekosten die bij de doorontwikkeling van de organisatie in de periode 2016 – 2019 zijn gemoeid. De frictiekosten zijn zowel bedoeld voor de loonkosten (en personeel gerelateerde kosten) van boventallige medewerkers (herplaatsingskandidaten) die niet betaald kunnen worden uit de begroting van de clusters als voor kosten die voortkomen uit arrangementen om medewerkers te stimuleren vrijwillig uit dienst te gaan.

Bestemmingsreserve Gebiedsontwikkelingsfonds

De middelen in deze bestemmingsreserve dienen ter dekking van de materiële lasten van buitenruimteprojecten. Het betreft projecten gekoppeld aan de gebiedsontwikkeling en projecten gekoppeld aan vergroening.

Bestemmingsreserve Maastunnel

De bestemmingsreserve Maastunnel is in 2017 gevormd voor de niet activeerbare kosten van de renovatie van de Maastunnel.

Bestemmingsreserve Krimp (motie 31)

De bestemmingsreserve Krimp is gevormd om een impuls te geven aan de versnelde uitstroom van boventallige medewerkers. De reserve is ter dekking van de loonkosten van deze boventallige medewerkers en kosten die voortkomen uit arrangementen om medewerkers te stimuleren vrijwillig uit dienst te gaan.

Bestemmingsreserve decentralisatie Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten (AWBZ)

Deze bestemmingsreserve is ter dekking van verwachte financiële tekorten als gevolg van de lagere rijksbijdragen door de decentralisatie van de AWBZ.

Bestemmingsreserve Infrastructuur

De vorming van deze reserve heeft plaatsgevonden in boekjaar 2002 en is specifiek bestemd voor de dekking van de ontwikkeling van Rotterdam CS. Naar aanleiding van de aangepaste prognose Rotterdam CS heeft een vrijval van € 1,5 mln plaatsgevonden.

Bestemmingsreserves Grondexploitaties (Grexen)

Hieronder volgt de verloopstaat van bestemmingsreserves die dienen ter dekking van de grondexploitaties (Grexen). Deze zijn voor het gepresenteerde bedrag opgenomen in de genoemde reserve in de tabel van de bestemmingsreserves hierboven .

Bestemmingsreserves Grexen

31-12-2016

Mutatie

1-1-2017

Toevoeging

Onttrekking

Vrijval

31-12-2017

Bestemmingsreserve Investeringsfonds Rotterdam (IFR)

988

5.574

6.562

0

2.499

0

4.063

Bestemmingsreserve ISV-3

13.251

-959

12.292

0

1.116

0

11.176

Bestemmingsreserve Nationaal Programma Rotterdam Zuid

960

10.754

11.714

0

6.497

0

5.216

Totaal bestemmingsreserves Grexen

15.199

15.369

30.568

0

10.112

0

20.455

Programma`s
Financiën
Jaarrekening 2017
Gebieden