Balans

Overlopende activa

Overlopende activa

In onderstaande tabellen  zijn de nog te ontvangen en vooruitbetaalde bedragen opgenomen. Deze zijn volgens de voorschriften onderverdeeld in de categorieën overheidslichamen en overige bedrijven of instellingen. Beide categorieën zijn in deze paragraaf verder gespecificeerd en nader toegelicht.

Overlopende activa

31-12-2016

31-12-2017

De van Europese en Nederlandse overheidslichamen nog te ontvangen voorschotbedragen die ontstaan door voorfinanciering op uitkeringen met een specifiek bestedingsdoel.

23.412

18.945

Overige nog te ontvangen en vooruitbetaalde bedragen die ten laste van volgende begrotingsjaren komen.

188.069

129.567

Totaal overlopende activa

211.481

148.512

Verdeling van te ontvangen bedragen van overheidslichamen naar herkomst:

Verdeling overheidslichamen naar herkomst

31-12-2016

Correctie/ overboeking

Toevoeging

Onttrekking

31-12-2017

Overige Nederlandse overheidslichamen

12.580

-673

18.862

12.645

18.124

Europese overheidslichamen

10.421

-10.105

413

292

437

Het Rijk

411

-373

583

237

384

 Totaal

23.412

-11.151

19.858

13.174

18.945

Van Europese en Nederlandse overheidslichamen te ontvangen voorschotbedragen op uitkeringen met een specifiek bestedingsdoel:

Regeling

31-12-2016

Correctie/ overboeking

Toevoeging

Onttrekking

31-12-2017

Categorie

Subsidie ESF aanvragen

3.964

0

14.142

6.340

11.766

Overige

Nationaal Samenwerkingsprogramma Luchtkwaliteit (NSL)

2.497

229

0

0

2.726

Overige

Bommenregeling

3.693

-1

0

1.579

2.113

Overige

Subsidieverordening Verkeer en Vervoer 2012

0

454

4.132

3.655

931

Overige

Centraal Orgaan Opvang

1.071

0

552

1.071

552

Overige

LIFE+

251

0

0

0

251

EU

Besluit Bijstandverlening zelfstandigen (BBZ)

0

0

195

0

195

Rijk

Pilot beginnen binnen (Ministerie Van Veiligheid)

147

0

147

147

147

Rijk

Interreg 2 Zeeën 2014-2020

0

0

109

0

109

EU

URBACT III

0

12

64

0

76

EU

Rijkssubsidiering instandhouding monumenten (BRIM)

30

-139

241

90

42

Rijk

Hepatitis B vaccinaties (HBV) 2017

0

0

36

0

36

Overige

Interreg IVA 2 Mers Seas Zeeën

53

0

240

292

1

EU

Europees Fonds voor Regionale Ontwikkeling (EFRO) 1

9.185

-9.185

0

0

0

EU

Subsidieverordening Verkeer en Vervoer 2012

882

-882

0

0

0

Overige

Europees Fonds voor Regionale Ontwikkeling (EFRO) 2

629

-629

0

0

0

EU

Subsidieverordening Verkeer en Vervoer 2011

316

-316

0

0

0

Overige

BDU Infrastructuur Project RDRDV

288

-288

0

0

0

EU

Nationaal Samenwerkingsprogramma Luchtkwaliteit (NSL)

231

-231

0

0

0

Rijk

Versterking economisch vestigingsklimaat Metropoolregio Rotterdam Den Haag 2015

96

-96

0

0

0

Overige

Subsidieverordening Verkeer en Vervoer 2012

40

-40

0

0

0

Overige

Kennis voor Klimaat

15

-15

0

0

0

EU

URBACT III

12

-12

0

0

0

Overige

Zevende Kaderprogramma (FP7)

9

-9

0

0

0

Overige

Stadshavens

3

-3

0

0

0

Rijk

Totaal activa

23.412

-11.151

19.858

13.174

18.945

Correctie / Overboeking
De kolom correctie/overboeking heeft betrekking op overboekingen tussen overlopende activa en passiva medeoverheden, al naar gelang de debet- of creditstand per 31 december van de betreffende regeling.
Daarnaast worden jaarlijks de benamingen van de regelingen en de categorie beoordeeld. Indien (een deel van) het saldo van een regeling onder een nieuwe naam wordt gepresenteerd, is middels de correctie/overboeking kolom het saldo overgeboekt.

Toevoeging / Onttrekking
De toevoegingen betreffen de daadwerkelijke uitgaven. De kolom onttrekkingen bevat de de nog te ontvangen bedragen na afrekening met de subsidieverstrekkers. Per saldo zijn de uitgaven hoger dan de reeds van subsidieverstrekkers ontvangen bedragen. Daarom zijn deze regelingen aan de activakant gepresenteerd. Hieronder volgt een toelichting op de grootste drie regelingen.

Subsidie ESF aanvragen

Het betreft hier subsidieaanvragen voor € 4,8 mln Rijnmond re-integratie,  € 4,8 mln Rijnmond arbeidsaanpassing en € 2,1 mln Matching.


Nationaal Samenwerkingsprogramma Luchtkwaliteit (NSL)
Het Nationaal Samenwerkingsprogramma Luchtkwaliteit (NSL) is een plan om de luchtkwaliteit in Nederland te verbeteren. Het NSL is een samenwerkingsprogramma van de Rijksoverheid en decentrale overheden. Onderdeel van de afspraken is de financiële ondersteuning door het Rijk bij de financiering van luchtkwaliteitsmaatregelen. Voorschotten worden via de provincie Zuid-Holland betaalbaar gesteld.

Bommenregeling
Bijdrage van het Rijk voor de opsporing en ruiming van conventionele explosieven uit de Tweede Wereldoorlog.

Vooruitbetaalde en nog te ontvangen bedragen:

Vooruitbetaalde en nog te ontvangen bedragen

31-12-2016

31-12-2017

Vooruitbetaalde bedragen

34.693

18.715

Nog te ontvangen bedragen

153.376

110.852

Totaal vooruitbetaalde en nog te ontvangen bedragen

188.069

129.567

De volgende detaillering geeft nader inzicht in de samenstelling hiervan:

Vooruitbetaalde bedragen

31-12-2016

31-12-2017

Vooruitbetaalde ICT kosten

11.191

10.367

Vooruitbetaalde huren en servicekosten

8.397

2.961

Vooruitbetaalde subsidies

762

1.062

Contributie Veiligheidsregio Rotterdam

6.235

0

Wigo4IT

5.920

0

Overige vooruitbetaalde bedragen < € 5 mln

2.188

4.325

Totaal

34.693

18.715

Vooruitbetaalde ICT kosten

Deze kosten hebben betrekking op onderhoud, service en licenties over de jaren 2018 tot en met 2020. De mutatie ten opzichte van 2016 is veroorzaakt doordat een deel van de ICT kosten in het vorig jaar was opgenomen onder de overige vooruitbetaalde bedragen < 5 mln. .

Vooruitbetaalde huren en servicekosten
Een voorschot voor de onderhoudskosten van het Timmerhuis van € 1,1 mln loopt in de komende jaren af. Het restant saldo betreft vooruitbetaalde kosten die volledig betrekking hebben op 2018.Het lagere bedrag ten opzichte van 2016 heeft voor € 2,7 mln betrekking op vrijgestelde erfpachtcanon. Dit bedrag maakt nu deel uit van de overige vooruitbetaalde bedragen < € 5 mln.

Vooruitbetaalde subsidies

Van de vooruitbetaalde subsidies heeft de grootste post van € 430 betrekking op Watertaxi en veerpont.

Contributie Veiligheidsregio

De jaarlijkse factuur van de Veiligheidsregio voor de gezamenlijke brandweer voor 2017 was in 2016 betaald. Dit jaar heeft geen vooruitbetaling plaatsgevonden.

Wigo4IT

De sociale diensten van Rotterdam, Amsterdam, Den Haag en Utrecht werken samen op het gebied van informatievoorziening. Dit is ondergebracht in een coöperatie Wigo4IT, waaraan de gemeente een jaarlijkse bijdrage en een bedrag voor innovatie betaald. In 2017 heeft geen vooruitbetaling van de facturen plaatsgevonden.

Overige vooruitbetaalde bedragen
Van dit bedrag heeft  € 2,7 mln betrekking op vrijgestelde erfpachtcanon. Het restant van € 1,6  mln bestaat uit een aantal concernbrede vooruitbetalingen waarvan de grootste € 382 bedraagt.

Nog te ontvangen bedragen

31-12-2016

31-12-2017

Gemeentebelastingen

43.859

39.716

Te verrekenen BTW

283

11.443

Te ontvangen gelden inzake Persoonsgebonden budget

7.593

8.060

Wabo leges

11.399

7.310

Pintransacties Parkeren

3.095

6.910

Te ontvangen rente en aflossing

13.090

6.176

Dividendbelasting en slotdividend

17.939

5.398

Nog te verdelen crediteuren

2.813

5.070

Projectensaldi

19.890

4.619

Warmtebedrijf NV

14.436

2.250

Overige nog te ontvangen bedragen < € 5 mln

18.979

13.900

Totaal

153.376

110.852

Gemeentebelastingen
Deze post is ultimo 2017 opgenomen voor de nog op te leggen aanslagen. Het aandeel Onroerende Zaakbelasting (OZB) omvat per 31 december 2017 € 31,1 mln, Precario € 4 mln, Reclame € 2,3 mln en Logiesbelasting € 1,7 mln. Het restant betreft Afvalstoffenheffing.
Te verrekenen Btw
Dit is de Btw die de gemeente nog terugvordert bij de Belastingdienst. De mutatie t.o.v. 2016 heeft met name betrekking op de Btw over de kosten van de Hoekse Lijn, het opstarten van het Sportbedrijf Rotterdam BV en het project Collectiegebouw museum Boijmans van Beuningen.

Projectensaldi
Dit zijn presentatiewijzigingen in verband met herrubricering van projecten met een creditsaldo naar de overlopende passiva.

Te ontvangen gelden inzake Persoonsgebonden Budget
Met een Persoonsgebonden Budget (PGB) kunnen Rotterdammers zelf zorg inkopen. Zij declareren de bedragen bij de Sociale Verzekeringsbank (SVB) die hiervoor door de gemeente is bevoorschot. Afrekening met de SVB vindt rond augustus plaats. De mutatie in 2017 betreft de afwikkeling PGB 2016 en opboeking van de nieuwe PGB 2017.

Wabo leges
Het betreft hier nog te factureren leges op grond van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (Wabo). De mutatie betreft de afwikkeling 2016 en de opboeking van de nieuwe posten 2017.

Pintransaties Parkeren
Het saldo heeft betrekking op individuele pintransacties Parkeren. Deze lopen begin 2018 af.

Te ontvangen rente en aflossing
Bestaat uit overlopende rente van de vervaldatum van leningen tot ultimo 2017 en rente en aflossing van leningen met een vervaldatum van 31 december 2017 die begin 2018 zullen worden verrekend.

Dividendbelasting en slotdividend
Voor de afronding van de liquidatie van de Beurs is € 5,4 mln als nog te ontvangen dividend opgenomen.

Nog te verdelen crediteuren
Hiervan heeft € 1,6 mln betrekking op nog te verwachten creditnota’s € 1,3 mln op faillissementen  en € 898 op disputen. Het restant heeft betrekking op nog te verdelen crediteuren.

Warmtebedrijf NV
Deze post heeft betrekking op het herstelplan Warmtebedrijf NV waarin ultimo 2017 nog voor € 2,2 mln te ontvangen gelden Uniper over de periode 2018 tot en met 2020 zijn opgenomen.

Overige nog te ontvangen bedragen < € 5 mln
Grootste posten hebben betreeking op € 2 mln Randstadrail, € 1,2 mln zorginstelling, € 1,2 mln energiekosten, € 1 mln Jongeren met een beperking en € 1 mln parkeren Markthal en Expeditiehof. Het restant betreft diverse posten waarvan de grootste € 860 is.

Programma`s
Financiën
Jaarrekening 2017
Gebieden