Balans

Liquide middelen

Liquide middelen

Onder liquide middelen vallen de kas- en banksaldi.

 Liquide middelen

31-12-2016

31-12-2017

Bank

1507

679

Kas

246

276

Totaal liquide middelen

1.753

955

Programma`s
Financiën
Jaarrekening 2017
Gebieden