Balans

Voorraden

Voorraden

De voorraden bestaan uit aanwezige materialen, grondexploitaties en handelsgoederen.

Onder de tabel zijn de onderdelen nader toegelicht. Tevens is hier conform het Besluit Begroting en Verantwoording een toelichting gegeven op de geraamde kosten, opbrengsten en eindresultaat van de bouwgronden in exploitatie.

Voorraden 

31-12-2016

Correctie / overboeking

Rente

Investering

Desinvestering

Niet Gemeentelijke bijdrage

Genomen resultaat/ mutatie voorziening

31-12-2017

Grond- en hulpstoffen

Grond- en hulpstoffen

3.810

0

0

251

0

0

0

4.061

Subtotaal grond- en hulpstoffen

3.810

0

0

251

0

0

0

4.061

Onderhanden werk, waaronder bouwgronden in exploitatie

Bouwgronden in exploitatie

-101.163

-1.099

-1.983

38.046

85.406

416

34.708

-117.313

Voorziening BIE

-40.429

0

-637

0

0

0

3.781

-37.285

Subtotaal onderhanden werk, waaronder bouwgronden in exploitatie

-141.592

-1.099

-2.620

38.046

85.406

416

38.489

-154.598

Gereed product en handelsgoederen

Gereed product en handelsgoederen

0

0

0

226

0

0

0

226

Subtotaal gereed product en handelsgoederen

0

0

0

226

0

0

0

226

Totaal voorraden

-137.782

-1.099

-2.620

38.523

85.406

416

38.489

-150.311

Grond- en hulpstoffen

Tot de grond- en hulpstoffen behoren de magazijnen Materiaalvoorziening, Schone Stad, Zuidlaardermeer, Lease en de kwekerij Bomen en Planten van Stadsbeheer.

Onderhanden werk, waaronder bouwgronden in exploitatie

Grondexploitaties zijn gronden die worden omgevormd van in bezit zijnde grond met eventuele opstallen tot bouwrijpe grond. Het doel is om deze grond (opnieuw) te bebouwen.
Deze grondexploitaties en de voorziening daarop maken deel uit van het programma Ruimtelijke Ontwikkeling, product Grondzaken.


Correctie/Overboeking

Onder de correcties/overboeking van - € 1.099 zijn opgenomen de overboekingen van materiële vaste activa naar grondexploitatie van per saldo € 317 voor Merwede4Havens en € 108 voor de Spaanse Polder en de overboeking van de grondexploitatie Stadshart Hoogvliet naar materiële vaste activa van per saldo € 1.524.

Rente
De rente op de bouwgronden in exploitatie van - € 2 mln wordt conform het Besluit ruimtelijke ordening (BRO) opgenomen in het onderhanden werk.

Investering
De investeringen in de bouwgronden in exploitatie van € 38 mln bestaan voor € 6,5 mln uit verwervingskosten, € 26,6 mln kosten voor het bouw- en woonrijpmaken, € 8,3 mln voor de kosten voor ureninzet, - € 5,4 mln voor overige verrekeningen (interne uitgiften) en € 2 mln voor overige kosten.

Desinvestering
De desinvesteringen van € 85,4 mln bestaan uit de uitgiften van bouwrijpe en/of woonrijpe grond. De grond wordt uitgegeven in volle eigendom of in erfpacht. De grootste gronduitgiften hebben plaatsgevonden in Park16Hoven voor € 19,4 mln, Katendrecht € 16,1 mln, van Ballegooijsingel € 9,7 mln en Nesselande € 8,4 mln. Het restant is verdeeld over een dertigtal projecten en heeft betrekking op gronduitgiften < € 5 mln.

Niet-gemeentelijke bijdrage
De niet-gemeentelijke bijdragen van € 400 bestaan voor € 900 uit ontvangen subsidies en - € 500 uit overige bijdragen waaronder. een terugbetaling van een reserveringsvergoeding.

Genomen resultaat/mutatie voorziening
Het genomen resultaat van € 37,7 mln bestaat uit tussentijdse winstnemingen op de actieve bouwgronden in exploitatie en winst- en verliesnemingen op de gereed gemelde bouwgronden in exploitatie. In de toelichting op het programma Ruimtelijke Ontwikkeling worden de resultaatnemingen nader gespecificeerd.
Genomen resultaat/mutatie voorziening
De ramingen van de nog te maken kosten en te realiseren opbrengsten in de grondexploitaties zijn gebaseerd op de inzichten ultimo 2017 en de daarbij behorende inschatting van de uitgangspunten, de parameters en de risico’s. Uiteraard is deze inschatting omgeven door onzekerheden en wordt deze periodiek herzien, waarbij de waardering in het komende jaar zowel positief als negatief kan uitvallen. Afhankelijk van de marktomstandigheden zijn er onzekerheden voor de geraamde afzetmogelijkheden voor woning- en werklocaties en voor de mogelijke uitkomsten daarvan. De geraamde nog te maken kosten bedragen € 416 mln (nominaal). Deze raming is onder te verdelen in geraamde kosten voor bouw- en woonrijp maken € 267 mln, apparaat € 39 mln, verwervingen € 23 mln en overige kosten € 86 mln. De geraamde opbrengsten bedragen € 501 mln. Deze raming is onder te verdelen in geraamde opbrengsten voor gronduitgiften € 461 mln, subsidies € 24 mln en overige opbrengsten € 16 mln.
Het verwachte eindresultaat (Netto Contante Waarde (NCW)) van alle projecten (positieve en negatieve resultaten) bedraagt € 140 mln.
In de paragraaf Grondbeleid zijn de uitgangspunten, parameters, risico’s etc. nader uitgewerkt.


Voorziening BIE (Bouwgronden in exploitatie)

De opbouw van de voorziening is hieronder gespecificeerd:

Voorzieningen BIE

31-12-2016

rente

Genomen resultaat / mutatie voorziening

31-12-2017

Voorziening negatieve GU-plannen

-37.687

-637

1.831

-36.493

Voorziening woningbouw

-2.742

0

1.950

-792

Totaal voorzieningen BIE

-40.429

-637

3.781

-37.285

Voorziening negatieve GU-plannen

Voor de bouwgronden in exploitatie met een negatieve netto contante waarde is een verliesvoorziening getroffen. De voorziening wordt jaarlijks geactualiseerd. Per 31 december 2017 bedraagt de verliesvoorziening - € 36,5 mln.

Voorziening woningbouw
Voor het stedelijke woningbouwprogramma is op basis van actuele trends en ontwikkelingen een inschatting gemaakt van de verwachte marktvraag. Het woningbouwprogramma bevat ten opzichte van de marktvraag een overmaat voor toekomstige jaren in verband met mogelijke uitval/vertraging van plannen. Door de (deels geaccepteerde) overmaat aan programmering geven de grondexploitaties feitelijk een financieel gunstiger resultaat weer dan valt te onderbouwen op basis van de marktvraag, omdat het niet op het geplande moment doorgaan van gronduitgiftes leidt tot een verslechtering van het plansaldo. De voorziening wordt als compensatie van de financiële effecten van deze mogelijke uitval of vertraging van plannen voor de portefeuille als geheel aangehouden. Ten opzichte van vorig jaar is de voorziening afgenomen met € 2,0 mln.  Deze verlaging wordt voor een belangrijk deel veroorzaakt door de stijgende marktvraag en het niet gelijk meestijgend programma in de grondexploitaties. Hierdoor neemt de overmaat af en hoeft minder voorzien te worden.

Gereed product en handelsgoederen

Deze post heeft betrekking op drie aangekochte woningen voor het project Nationaal Plan Rotterdam Zuid (NPRZ). De komende 20 jaar worden 35.000 woningen op Zuid aangepakt. 10.000 Woningen die particulier bezit zijn worden grondig aangepakt, onder andere door sloop/nieuwbouw. Hiervoor gaat de gemeente, in een aantal focuswijken, woningen verwerven.

Programma`s
Financiën
Jaarrekening 2017
Gebieden