Balans

Financiële vaste activa

Financiële vaste activa

De Financiële vaste activa geeft inzage in de kapitaalverstrekkingen, de leningen en de overige financiële vaste activa

 Financiële vaste activa

31-12-2016

Vermeerdering

Verminderingen en aflossingen

Buitengewone waardevermindering

31-12-2017

Kapitaalverstrekkingen aan:

Deelnemingen

373.923

16.123

1.745

-2.019

390.320

Overige verbonden partijen

11.957

0

629

0

11.328

Subtotaal kapitaalverstrekkingen

385.880

16.123

2.374

-2.019

401.648

Leningen aan:

Woningbouwcorporaties

156.390

0

11.085

0

145.305

Deelnemingen

749.302

1.000

529.742

800

219.760

Overige verbonden partijen

12.744

0

1.618

0

11.126

Subtotaal leningen

918.436

1.000

542.445

800

376.191

Overige financiële vaste activa

Overige langlopende leningen

20.099

3.216

2.018

-237

21.534

Overige uitzettingen met een rentetypische looptijd van één jaar of langer

2.200

0

700

0

1.500

Subtotaal overige financiële vaste activa

22.299

3.216

2.718

-237

23.034

Totaal financiële vaste activa

1.326.615

20.339

547.537

-1.456

800.873

Kapitaalverstrekkingen


Kapitaalverstrekkingen aan deelnemingen

Het beginsaldo betreft voornamelijk hoofdzakelijk de kapitaalverstrekkingen aan het Havenbedrijf Rotterdam NV van € 327,1 mln en aan het Warmtebedrijf Exploitatie NV van € 38 mln. De vermeerdering van € 16,1 mln heeft betrekking op een verstrekking aan het Warmtebedrijf van € 14,5 mln, een verstrekking van € 1 mln aan het Sportbedrijf Rotterdam BV en € 500 is een cumulatief preferent aandeel in het Tower Hotel Rotterdam. De vermindering van € 1,7 mln is het gevolg van de verkoop van onderdelen van het Erasmus MC Biomedical Fund.
De buitengewone waardevermeerdering van € 2 mln heeft betrekking op het Herstelplan voor het Warmtebedrijf. Van het gestorte kapitaal is in het Herstelplan een deel als onrendabel aangemerkt en daarom afgeboekt.
Een voorziening op een rentevordering is omgezet in een voorziening op kapitaal aan deelnemingen.

Kapitaalverstrekkingen aan overige verbonden partijen
Dit zijn kapitaalverstrekkingen aan voormalige gemeentelijke instellingen. Per 1 januari 2017 was de boekwaarde € 12 mln. In 2017 is hierop € 630 afgeschreven.

Leningen


Leningen aan woningcorporaties

Tot begin jaren ’90 heeft de gemeente leningen verstrekt aan de woningcorporaties voor de bouw en renovatie van woningen. Voor deze leningen betalen de woningcorporaties jaarlijks rente en aflossing. In 2017 is een bedrag van € 11,1 mln afgelost.


Leningen aan deelnemingen
Op 1 januari 2004 is bij de verzelfstandiging van het Gemeentelijk Havenbedrijf Rotterdam de interne kapitaalverstrekking omgezet in externe geldleningen. Op deze leningen betaalt het Havenbedrijf Rotterdam NV jaarlijks rente en aflossing. In 2017 heeft het Havenbedrijf Rotterdam NV alle leningen voor een bedrag van € 55,8 mln volledig afgelost.
Per 1 januari 2007 is de Rotterdamse Electrische Tram ( RET) verzelfstandigd. Bij de verzelfstandiging van de RET is besloten dat de financiering van de RET Infrastructuur BV via de gemeente kon blijven verlopen. In 2010 heeft de gemeente de financiering van het rail gebonden materieel (metro’s en trams) op zich genomen, omdat de RET NV zich door de marktomstandigheden niet zelfstandig kon financieren. In 2016 heeft de Metropoolregio Rotterdam Den Haag (MRDH) aangegeven de financiering van de gemeente te willen overnemen. In 2017 heeft de MRDH een eerste deel van de verstrekte geldleningen overgenomen. Het deel van deze leningen bedroeg in totaal € 382 mln (RET Rail gebonden Voertuigen BV: € 360 mln en RET Infrastructuur BV: € 22 mln). In 2017 is door de RET € 92 mln bij de gemeente afgelost op deze leningen.

Leningen aan overige verbonden partijen
Dit zijn verstrekte leningen aan het Nationaal Restauratie Fonds (NRF) en het Stimuleringsfonds Volkshuisvesting Nederlandse Gemeenten (SVN). In 2017 heeft wat betreft het NRF een vermindering plaatsgevonden van € 397 en bedraagt de restant schuld € 3,5 mln. In 2017 is de lening aan het SVN afgenomen met  € 1,2 mln en bedraagt de restantschuld ultimo 2017 €  7,6 mln.

Overige financiële vaste activa


Overige langlopende leningen
Dit zijn leningen aan sportverenigingen en kunst- en welzijnsorganisaties om investeringen te kunnen financieren, maar ook leningen voor economische ontwikkeling. In 2017 zijn drie nieuwe leningen verstrekt voor een totaalbedrag van € 360 aan verschillende sportverenigingen. In 2016 is een lening aan Cambridge Innovation Center (CIC) verstrekt. Aan deze lening is in 2017 een bedrag van € 1,7 mln toegevoegd. Daarnaast zijn er nieuwe leningen vanuit de Krediet Bank Rotterdam (KBR) voor € 1,2 mln verstrekt aan cliënten in de schuldhulpverlening. De reguliere waardevermindering van € 2 mln is het saldo van aflossingen op diverse leningen. De buitengewone waardevermeerdering van € 237 heeft betrekking op een vrijval van de voorziening KBR.

Overige uitzettingen met een rentetypische looptijd van één jaar of langer
Dit is de voorfinanciering van subsidiegelden aan het Warmtebedrijf. Deze voorfinanciering wordt terugontvangen via gelden van het programma Bestaand Rotterdams Gebied leefbaarheidsprojecten (BRG) en loopt tot en met 2019. In 2017 is hierop € 700 afgelost. Ultimo 2017 bedraagt de restantschuld € 1,5 mln.

Programma`s
Financiën
Jaarrekening 2017
Gebieden