Balans

Materiële vaste activa

Materiële vaste activa

Materiële vaste activa zijn de geactiveerde materiële tastbare bezittingen die de gemeente langdurig inzet voor de realisatie van beleidsdoelen en bedrijfsvoering.
In onderstaande tabel wordt het verloop weergegeven per sub-categorie en de totalen per hoofdcategorie. Onder de tabel is per sub-categorie toegelicht waar de posten betrekking op hebben.

 Materiële vaste activa

31-12-2016

Correctie/ overboeking

Investering

Desinvestering

Afschrijving

Bijdrage van derden

Duurzame waarde-vermin-   dering

31-12-2017

Investeringen met een economisch nut:

Gronden en terreinen

52.387

0

70

0

53

0

20.825

31.579

Gronden en terreinen in erfpacht

217.524

0

11.300

79.067

0

0

0

149.757

Bedrijfsgebouwen

1.609.957

40.208

4.027

18.904

47.795

0

682

1.586.811

Grond-, weg- en waterbouwkundige werken

1.755

0

0

0

268

0

0

1.487

Vervoermiddelen

86.255

0

29.450

2.074

23.452

0

0

90.179

Machines, apparaten en installaties

14.567

76

345

0

4.500

0

0

10.488

Overige materiële vaste activa

52.015

12.149

0

0

15.980

0

0

48.184

Materiële vaste activa in uitvoering (projecten)

47.671

-51.608

86.051

0

0

0

0

82.114

Subtotaal investeringen met een economisch nut

2.082.131

825

131.243

100.045

92.048

0

21.507

2.000.599

Investeringen met een economisch nut met heffing:

Grond-, weg- en waterbouwkundige werken

96.289

42.597

0

0

3.507

33.809

0

101.570

Machines, apparaten en installaties

27.438

8.620

0

0

6.091

0

0

29.967

Overige materiële vaste activa

2.306

-2.306

0

0

0

0

0

0

Materiële vaste activa in uitvoering (projecten)

16

-48.637

49.861

0

0

0

0

1.240

Subtotaal investeringen met een economisch nut met heffing

126.049

274

49.861

0

9.598

33.809

0

132.777

Investeringen in de openbare ruimten met een maatschappelijk nut:

Gronden en Terreinen

14.353

730

3.146

0

826

692

0

16.711

Grond-, weg- en waterbouwkundige werken

215.597

29.451

857

0

10.806

1.468

0

233.631

Overige materiële vaste activa

28.985

7.296

0

0

5.183

0

0

31.098

Materiële vaste activa in uitvoering (projecten)

53.602

-37.477

60.222

0

0

3.779

0

72.568

Subtotaal invest. in de openbare ruimten met een maatschappelijk nut

312.537

0

64.225

0

16.815

5.939

0

354.008

Totaal materiële vaste activa

2.520.717

1.099

245.329

100.045

118.461

39.748

21.507

2.487.384

Correctie/overboeking
In de kolom correctie/overboeking zijn de overboekingen van de activa in aanbouw naar de diverse subcategorieën opgenomen (activeringen). Tevens zijn hier de correcties van activa naar een andere subcategorie in opgenomen. Het saldo € 1.099 van deze kolom heeft betrekking op de overboeking van de grondexploitatie Stadshart Hoogvliet van grondexploitatie naar materiële vaste activa van per saldo € 1.524 en de overboekingen van per saldo € 317 voor Merwede4Havens en € 108 voor de Spaanse Polder van materiële vaste activa naar grondexplotatie.

Investeringen met een economisch nut

Gronden en terreinen
Er is grond aangekocht van de Nationale Spoorwegen om daarop het Essenburgpark te realiseren.Een deel van de grond betreft een bestaand sportcomplex dat wordt verhuurd. Dat deel is in de Investeringskolom opgenomen voor een bedrag van €70.

Het bedrag in de kolom Duurzame waardevermindering betreft een voorziening voor het object Schiekadeblok van € 20,8 mln.

Gronden en terreinen in erfpacht
In 2017 is voor € 11,3 mln grond uitgegeven in erfpacht, waarvan € 6,3 mln eeuwigdurend is afgekocht. Laatstgenoemde bedrag is verantwoord als desinvestering. In de afgelopen periode zijn diverse verbeteracties uitgevoerd om de betrouwbaarheid van de productverantwoording en balanswaardering van erfpachtgronden te verhogen. Bij het uitvoeren van deze verbeteracties zijn verschillen geconstateerd tussen de primaire registratie en de financiële administratie. Deze verschillen hebben met name betrekking op de waarde waartegen de gronden in het verleden zijn geregistreerd en de verwerking van de in het verleden ontvangen eeuwig durende afkoopsommen.  Deze verschillen zijn in de jaarrekening 2017 gecorrigeerd. De correctie heeft geleid tot een afschrijving van de erfpachtsgronden voor een bedrag van € 70,1 mln, een vrijval van de post vooruitontvangen afkoopsommen voor een bedrag van € 60,9 mln. (zie Vaste schulden met rentetypische looptijd van één jaar of langer). Het resultaateffect van deze correctie is derhalve € 9,2 mln nadelig.
Bij de verbeteractie is de systematiek voor de berekening van de toerekening van (de vrijval van) afkoopsommen verfijnd. Hierdoor worden vanaf 2017 de afkoopsommen beter toegerekend aan de jaren waar ze betrekking op hebben. De meer eenduidige systematiek en andere oorzaken hebben een effect van € 2,8 mln nadelig. De effecten van de correcties zijn verwerkt als last voor het programma Ruimtelijke Ontwikkeling.
De afschrijvingen voor verkopen erfpachtrecht gronduitgiften bedragen € 2,7 mln. De correctie en de afschrijvingen zijn ook verantwoord als desinvestering.

Bedrijfsgebouwen

Dit betreft de vastgoedportefeuille die in permanent beheer is van de gemeente. De portefeuille bestaat uit maatschappelijk vastgoed en commercieel vastgoed. Onder commercieel vastgoed kunnen gebouwen zijn opgenomen die voor verkoop in aanmerking komen. Bij ingebruikname van het activum wordt de waarde overgeboekt van de activa in aanbouw naar de categorie Bedrijfsgebouwen. In 2017 betreft dit de overboekingen voor sportvoorzieningen Sportcampus € 10,7 mln en de nieuwbouw Icarusstraat 1 Vak College Hillegersberg € 7,7 mln. Daarnaast is er voor € 21,8 overgeboekt voor activeringen kleiner dan € 3 mln. In de kolom Investering zijn overige activeringen voor een bedrag van € 4 mln opgenomen.

De afboeking van de boekwaarde € 18,9 mln van de in 2017 verkochte bedrijfsgebouwen is verantwoord als desinvestering.
Voor 2015 t/m 2017 wordt jaarlijks steeds een derde deel van de portefeuille commercieel vastgoed herwaardeerd. Dit heeft voor 2017 geleid tot een afwaardering voor een bedrag van € 682.
Grond-, weg- en waterbouwkundige werken

Er zijn hiervoor geen activeringen geweest.

Vervoermiddelen

Dit zijn voertuigen in eigen beheer. Het gaat om gemeentelijke voertuigen, waaronder afval inzamelwagens en voertuigen voor externe klanten. De voertuigen worden na afloop van de leaseperiode vervangen. Er is een continue stroom van vervanging waardoor de balanswaarde nagenoeg constant is.

Machines, apparaten en installaties

De toevoeging betreft investeringen Veldmeetdienst en Laboratorium Groep.

Overige materiële vaste activa

Dit heeft betrekking op activeringen van automatiseringskosten.

Materiële vaste activa in uitvoering (projecten)

Deze post bevat nog niet in gebruik genomen activa. Bij ingebruikname gaan de bedragen over naar de activacategorie, waarop de investering betrekking heeft.

Investeringen met een economisch nut waarvoor ter bestrijding van de kosten een heffing kan worden geheven

Grond-, weg- en waterbouwkundige werken

In 2017 is voor rioolvervanging een bedrag van € 35,7 mln geactiveerd en is er voor € 27,8 mln onttrokken vanuit de Voorziening Rioolheffing en € 6 mln vanuit het resultaat Riolen en Gemalen, welke is verantwoord in de kolom bijdrage van derden. Voor het verzamelproject Doelmatig verwerken hemelwater is € 5 mln geactiveerd en voor overige projecten € 1,9 mln.

Machines, apparaten en installaties

Voor het plaatsen en vervangen van onder- en bovengrondse containers voor de afvalinzameling is in 2017 een bedrag van € 4,1 mln geactiveerd. Ook zijn er nog activeringen gedaan kleiner dan € 1 mln voor een totaalbedrag van € 2,2 mln. Soortgelijke activa waren in het verleden geactiveerd onder de overige materiële vaste activa voor een bedrag van € 2,3 mln. Deze activa zijn overgeheveld naar deze sub-categorie.

Materiële vaste activa in uitvoering (projecten)

Deze post bevat nog niet in gebruik genomen activa. Bij ingebruikname gaan de bedragen over naar de activacategorie, waarop de investering betrekking heeft.

Investeringen in de openbare ruimten met een maatschappelijk nut


Gronden en terreinen

Er is een bedrag geactiveerd van € 730 voor Duurzaam Waterpleinen en Duurzaam Groene Daken.
Voor de aanleg van de H6-weg is grond aangekocht in Hoek van Holland voor € 2,2 mln. Ook  is grond aangekocht voor € 951 om daarop Essenburgpark te realiseren. Dit is een burgerinitiatief om de bestaande natuurlijke zone met een groene bestemming voor Rotterdam West te behouden. De inrichting van het park zal in 2018 plaats vinden. De aankopen van de grond zijn in de Investeringskolom verantwoord.

Grond-, weg- en waterbouwkundige werken

Voor de renovatie van De Hef is € 10,2 mln geactiveerd en voor het Maastunnelproject een bedrag van € 7,1 mln. Daarnaast hebben er nog diverse activeringen plaatsgevonden kleiner dan € 3 mln voor een totaalbedrag van € 12,1 mln. In de kolom Investering zijn overige activeringen voor een bedrag van € 857 opgenomen.


Overige materiële vaste activa

Er is voor verkeersregelsystemen een bedrag van € 4,3 mln geactiveerd. Daarnaast hebben er nog diverse activeringen plaatsgevonden kleiner dan € 1,5 mln voor een totaalbedrag van € 3 mln.

Materiële vaste activa in uitvoering (projecten)

Deze post bevat nog niet in gebruik genomen activa. Bij ingebruikname worden de bedragen overgeheveld naar de activacategorie, waarop de investering betrekking heeft.

Programma`s
Financiën
Jaarrekening 2017
Gebieden