Balans

Immateriële vaste activa

Immateriële vaste activa

Immateriële vaste activa zijn niet-tastbare activa die over een langere periode van economische waarde zijn.

 Immateriële vaste activa

31-12-2016

Vermeerdering

Afschrijving

Buitengewone waardevermindering

31-12-2017

Bijdragen aan activa in eigendom van derden

12.945

14.806

196

1.977

25.578

Totaal immateriële vaste activa

12.945

14.806

196

1.977

25.578

Bijdragen aan activa in eigendom van derden
Dit zijn onder voorwaarden verstrekte bijdragen aan niet gemeentelijke eigendommen. Dit betreft een bijdrage aan de Rotterdamse Electrische Tram (RET) voor Randstadrail. Deze is eind 2011 in gebruik genomen. Met ingang van 2012 is conform de gemeentelijke richtlijnen op de bijdrage afgeschreven. In 2017 is het zwembad Hart van Zuid hier bijgekomen.

Vermeerdering
Er heeft een toevoeging plaatsgevonden voor de bouw van het Zwembad Hart van Zuid van € 14,8 mln.

Buitengewone waardevermindering
De vrijval heeft betrekking op lopende claims Randstadrail voor een bedrag van € 2 mln.

Programma`s
Financiën
Jaarrekening 2017
Gebieden