Grondslagen

Grondslagen voor resultaatbepaling

Grondslagen voor resultaatbepaling

Personeelslasten

Personeelslasten worden in principe toegerekend aan het boekjaar waarop ze betrekking hebben. Als gevolg van het formele verbod op het opnemen van voorzieningen c.q. schulden uit hoofde van jaarlijks terugkerende arbeidskostengerelateerde verplichtingen van vergelijkbaar volume, worden sommige personele lasten echter toegerekend aan de periode waarin uitbetaling plaatsvindt; daarbij moet worden gedacht aan componenten zoals ziektekostenpremie ten behoeve van gepensioneerden en overlopende verlofaanspraken.

Algemene uitkering

Met betrekking tot de verwerking van de algemene uitkering heeft de commissie BBV een stellige uitspraak gedaan. Deze uitspraak houdt in dat in de jaarrekening de algemene uitkering wordt opgenomen conform de in het jaar laatst gepubliceerde accresmededeling.

Dividend

Dividendopbrengsten van deelnemingen worden als bate genomen op het moment waarop het dividend betaalbaar wordt gesteld.

Erfpacht

De vooruitontvangen afkoopsommen bij tijdelijk in erfpacht uitgegeven gronden vallen vrij ten gunste van het resultaat naar gelang de looptijd van het erfpachtcontract.

Resultaatneming grondexploitatie

Winstneming op bouwgronden in exploitatie
Voor het bepalen van de tussentijdse winstnemingen hanteert de gemeente de Percentage of Completion methode, rekening houdend met onzekerheden in de projecten. De winstneming wordt hierbij bepaald op basis van de voortgang van de realisatie van de grondexploitatiebegroting.In individuele gevallen kan op basis van planspecifieke omstandigheden beargumenteerd worden afgeweken.
De methodiek voor de bepaling van de winstneming is in 2017 gewijzigd. Deze wijziging wordt in het onderdeel Stelsel- en schattingswijzigingen toegelicht.

Verliesneming op bouwgronden in exploitatie
Bij actieve grondexploitaties met een verwacht negatief resultaat wordt een voorziening getroffen ter hoogte van dit negatieve verwachte resultaat. Met ingang van 2014 is de presentatie van voorzienbare verliezen van de gronden gewijzigd. Voorheen werd een in het boekjaar gevormde voorziening in het jaar opvolgend als duurzame waardevermindering verwerkt in de boekwaarde als het verwachte verlies niet was goedgemaakt. Vanaf 2014 blijft de voorziening afzonderlijk zichtbaar en wordt het voorzienbare verlies bij afsluiten van het complex als gerealiseerd resultaat in de grondexploitatie verwerkt.

Parameters grondexploitaties
In de grondexploitaties wordt gerekend met langjarige gemiddelde parameters voor kosten- en opbrengstenstijging en renteontwikkelingen. Uitzonderingen op deze algemene lijn zijn de parameters in de projecten Nesselande en Fascinatio. Deze worden in de paragraaf Grondbeleid toegelicht.

Langjarige parameters grondexploitaties

2016

2017 e.v.

Rente

2%

1,7%

Opbrengstenstijging

1%

1%, 2018, 2019 2%, 2020-2027 1%, 2028 e.v. 0%

Kostenstijging

2%

2%

Disconteringsvoet

2%

2%

De wijzigingen in het BBV die met terugwerkende kracht per 1 januari 2016 van kracht zijn geworden schrijven ook de berekeningswijze voor van de omslagrente die aan de grondexploitaties toegerekend mag worden. Het te hanteren percentage is een gewogen gemiddelde rente over de gemeentelijke leningenportefeuille, berekend naar de verhouding Vreemd Vermogen vs Totaal Vermogen. In de realisatie over 2017 is het gemiddelde werkelijke percentage van 1,7 gehanteerd.
De te hanteren discontovoet wordt in overeenstemming met de notitie grondexploitaties 2016 van de commissie BBV gelijkgesteld aan het maximale meerjarig streefpercentage van de Europese Centrale Bank voor de inflatie binnen de Eurozone. Deze bedraagt 2,0%.

Gebruik van schattingen
Bij het opstellen van de jaarrekening doet het college van burgemeester en wethouders schattingen en veronderstellingen die medebepalend zijn voor de opgenomen bedragen. Dit gebeurt in overeenstemming met algemeen geldende grondslagen.

Stelsel- en schattingswijzigingen

Winstneming op bouwgronden in exploitatie
Door de commissie BBV gepubliceerde vragen en antwoorden in 2017 hebben geleid tot wijzigingen in het bepalen van de tussentijdse winstnemingen op grondexploitaties. De winst moet worden genomen bij projecten met een negatieve en positieve boekwaarde (waar voorheen alleen winst werd genomen als de geboekte opbrengsten de geboekte kosten overschrijden).

Als winstnemingsformule geldt: het percentage voortgang in de opbrengsten, vermenigvuldigd met het percentage in de voortgang in de kosten, vermenigvuldigd met de verwachte winst (gecorrigeerd voor onzekerheden). Dit betekent dat ook bij projecten waarbij minder voortgang is dan 70% (grens tot en met 2016 voor de start van winstneming) tussentijds winst moet worden genomen. De gewijzigde systematiek heeft geleid tot een aanvullende winstneming van € 5,6 mln.
Investeringen met maatschappelijk nut in het kader van gebiedsontwikkeling
De gemeentelijke voorschriften stonden tot en met 2016 het activeren van investeringen met maatschappelijk nut als onderdeel van gebiedsontwikkeling niet toe. Als gevolg van wijzigingen in het BBV worden investeringen met maatschappelijk nut als onderdeel van gebiedsontwikkeling met ingang van 2017 geactiveerd. Daarbij wordt rekening gehouden met een drempelbedrag van € 5 miljoen aan investeringsbedrag na aftrek van specifiek gerelateerde bijdragen van derden. Eventuele bijdragen uit bestemmingsreserves worden aangewend ter dekking van de kapitaallasten van genoemde type investeringen.

Presentatiewijzigingen
Overheadkosten
Met ingang van 2017 wordt conform artikel 27 BBV in het overzicht van baten en lasten van de jaarrekening apart verslag gedaan van de gerealiseerde baten en lasten in verband met overhead. De (beleids-)programma’s worden exclusief overhead gepresenteerd.

Programma`s
Financiën
Jaarrekening 2017
Gebieden