Economische Zaken

Ontwikkelingen

Externe Ontwikkelingen

Regionale samenwerking

De samenwerking met regionale partners waaronder Innovation Quarter, Metropoolregio Rotterdam-Den Haag (MRDH), Havenbedrijf Rotterdam, Medical Delta en private partijen bij het uitbouwen van de kansrijke clusters (Maritiem & Haven, Cleantech, Food en Life Sciences & Health) is geïntensiveerd.

Agenda Stad

Via de Agenda Stad heeft het Rijk de steden opgeroepen tot nieuw elan in de samenwerking tussen de steden onderling en met het Rijk. In 2017 is er verder gewerkt aan de uitwerking van de verschillende City deals (o.a. Roadmap Next Economy, klimaatadaptatie en binnenstedelijk bouwen) waar Rotterdam bij betrokken is. Een mogelijk vervolg van Agenda Stad zal afhangen van de inzet van het nieuwe kabinet.

Versterking vestigingsklimaat

Via de clusteraanpak, met de kansrijke clusters Cleantech, Life Sciences & Health, Maritieme dienstverlening en Food, levert de gemeente een bijdrage aan het vestigingsklimaat van de stad. Dat betekent nog meer inzet op verbreding van de maritieme dienstverlening en verdere ontwikkeling van de stad als een vestigingsplek voor hoogwaardige dienstverlening. Inzet op een goede bereikbaarheid van de stad en op goede faciliteiten voor ondernemers helpen daar ook bij.

Interne ontwikkelingen

Clusterontwikkeling

De gemeente ondersteunt, versterkt en jaagt de samenwerking tussen de clusters Maritiem & Cleantech, Food en Life Sciences & Health, het bedrijfsleven en kennisinstellingen aan. Ook speelt de gemeente een actieve rol in de verbinding van initiatieven van het bedrijfsleven en de kennisinstellingen die de transitie van de economie van de stad versnellen en waar nodig belemmeringen wegnemen.

Saldo programma

Begroot € -22.865
Rekening € -24.585
Afwijking € -1.720
BEKIJK TOELICHTING
Programma`s
Financiën
Jaarrekening 2017
Gebieden