Interbestuurlijk Toezicht

Interbestuurlijk Toezicht

Het college van B&W is een bestuursovereenkomst aangegaan met de Provincie Zuid-Holland inzake het interbestuurlijk toezicht. De aanleiding van het opstellen van de bestuursovereenkomst ligt in de Wet revitalisering generiek toezicht, die op 1 oktober 2012, in werking is getreden. Deze nieuwe wet beoogd de interbestuurlijke lasten te verminderen en het toezicht te versoberen. Met de inwerkingtreding van de wet zijn een groot aantal toezichtbepalingen in diverse wetten (specifiek toezicht) komen te vervallen. Daarvoor in de plaats komt een meer generieke aanpak van het interbestuurlijk toezicht. De instrumenten van het generiek toezicht voor de provincie zijn de algemene bepalingen over schorsing en vernietiging en indeplaatsstelling bij taakverwaarlozing, die in de Gemeente- en Provinciewet zijn opgenomen.

Het aangaan van de bestuursovereenkomst komt er op neer dat de gemeente zich verplicht om ieder jaar bij de jaarstukken een paragraaf ‘Interbestuurlijk toezicht’ op te nemen. In die paragraaf geeft de gemeente met behulp van de kleuren groen, oranje en rood aan of de gemeente voldoet aan de wettelijke vereisten op het gebied van financiën, ruimtelijke ordening, omgevingsrecht, monumentenzorg, archief- en informatiebeheer en huisvesting vergunninghouders. Met de bestuursovereenkomst verplicht de provincie zich vervolgens om het toezicht op een sobere, proportionele en risicogerichte manier vorm te geven en alleen te interveniëren of nadere informatie op te vragen als daar aanleiding toe is.

Financiën 

Groen/Oranje/Rood 

Toelichting

Er is structureel en reëel begrotingsevenwicht

Groen 

Zowel in de begroting 2018 als in de meerjarenraming is sprake van een structureel en reeel evenwicht.

Is er reden voor extra aandacht?

Nee

Ruimtelijke ordening

Groen/Oranje/Rood

Toelichting

De gemeentelijke bestemmingsplannen zijn aangepast aan de Verordening Ruimte 2014 (artikel 3.4 Verordening Ruimte)

Groen

De bestemmingsplannen die worden geactualiseerd worden daar waar mogelijk zoveel mogelijk aangepast aan de verordening; Veruit het grootste deel is hierop nog niet aangepast. 

Is er reden voor extra aandacht?

 Nee

Omgevingsrecht (Vergunningverlening, toezicht en handhaving milieu, bouwen en wonen)

Groen/Oranje/Rood

Toelichting

Voor vergunningverlening,
toezicht en handhaving is tijdig
een beleidsplan, een
uitvoeringsprogramma en een
evaluatie vastgesteld en met de
jaarrapportage over de
uitvoering bekend gemaakt aan
de gemeenteraad.
Binnen twee maanden na
vaststelling wordt hierover
mededeling gedaan aan de
provincie Zuid-Holland.

Groen

Voor de periode 2018 -2021 is een Meerjarenplan BWT aangeboden aan het college van burgemeester en wethouders. Dit zal binnenkort worden vastgesteld. Onderdeel hiervan zijn een risicomatrix en een jaarrapportage (2016/2017).

Is er reden voor extra aandacht?

Nee

Monumentenzorg

Groen/Oranje/Rood

Toelichting

De gemeente beschikt over een deskundige adviescommissie m.b.t. de (rijks)monumenten

Groen

Een dergelijke adviescommissie is beschikbaar.

Is er reden voor extra aandacht?

Nee

Archief- en informatiebeheer

Groen/Oranje/Rood

Toelichting

Het archief- en informatiebeheer zijn op orde 

Oranje

Het door B&W vast te stellen verslag van de gemeentearchivaris is gebaseerd op het landelijk raamwerk van KPI's van de VNG. Hieruit blijkt dat de gemeente Rotterdam in grote lijnen voldoet aan de wettelijke eisen. De naar de archiefbewaarplaats overgebrachte archieven worden goed beheerd en alle vereiste taken worden naar behoren uitgevoerd. De score voor wat betreft de nog niet overgebrachte informatie is ongeveer gelijk aan vorig jaar. Er kleuren geen indicatoren rood en aan de oranje indicatoren wordt gewerkt. Een punt van zorg blijft de hybride informatiehuishouding en de verwachting is dat dit nog ten minste 5 jaar duurt.

Is er reden voor extra aandacht?

Nee

Huisvesting Vergunninghouders

Groen/Oranje/Rood

Toelichting

Er is volledig en tijdig voldaan aan de halfjaartaakstelling en er is geen achterstand

Groen

Gevraagde informatie

Stand van zaken

Voorsprong/achterstand per 1 januari van het verantwoordingsjaar

 Voorsprong

Fase interventieladder

n.v.t.

Taakstelling eerste halfjaar van het verantwoordingsjaar

770 personen

In het eerste halfjaar gehuisveste vergunninghouders

824 personen

Voorsprong/achterstand per 1 juli van het verantwoordingsjaar (doorhalen wat niet van toepassing is)

54 personen

Fase interventieladder

 n.v.t.

Taakstelling tweede halfjaar van het verantwoordingsjaar

310 personen

In het tweede halfjaar gehuisveste vergunninghouders

426 personen

Voorsprong/achterstand per 31 december van het verantwoordingsjaar (doorhalen wat niet van toepassing is)

116 personen

Fase interventieladder

n.v.t.

Toelichting: In de brief van de provincie d.d. 22 januari staat dat 97 statushouders langer dan de gegeven termijn van 12 weken hebben moeten wachten op huisvesting. Dit heeft verschillende oorzaken: pasjes die niet op orde zijn, statushouders die niet te bereiken zijn, moeilijk plaatsbaar i.v.m. bijzondere eisen aan de woning etc. 

Is er reden voor extra aandacht?

We blijven ons best doen de termijn van 12 weken niet te overschrijden. 

Programma`s
Financiën
Jaarrekening 2017
Gebieden