Hillegersberg-Schiebroek

Hillegersberg-Schiebroek

Het gebied circa 44.000 inwoners, verdeeld over vijf wijken: Hillegersberg-Noord, Hillegersberg-Zuid, Molenlaankwartier, Schiebroek en Terbregge. Hillegersberg-Schiebroek heeft een oppervlakte van 6,26 km². Het gebied ligt ten Noorden van de A20. De G.K. van Hogendorpweg, de Landscheiding en Rodenrijseweg vormen de westelijke grens. De noordzijde wordt begrensd door de Wilderskade, de Grindweg en het Lage Bergse Bos. Het A-16 tracé vormt de grens met Prins Alexander.

Wijkprofiel

Het Wijkprofiel laat zien hoe de wijk er voor staat op sociaal en fysiek gebied en qua veiligheid. De scores zijn gebaseerd op meetbare feiten en cijfers en de beleving van Rotterdammers.

Gebiedsverslag

In het gebiedsverslag rapporteert de gebiedscommissie over 2017 aan het college en de gemeenteraad.
Plan van Aanpak Schiebroek-Zuid
Op 26 september 2017 is het plan van aanpak Schiebroek Zuid voorgelegd aan de gemeenteraad. Doelen in het plan van Schiebroek Zuid:

  1. Het creëren van een betere uitgangspositie voor de jeugd, waarbij ingezet wordt op woordenschat, vroeg signalering en ouderbetrokkenheid;
  2. Een betere sociaal economische positie van de bewoners, waarbij ingezet wordt op verhoging van de doorstroom tegenprestatie kandidaten naar werk(trajecten) en afname van het aantal uitkeringen in het kader van de participatiewet. Jonge moeders krijgen bijzondere aandacht;
  3. Een aantrekkelijker/leefbaarder wijk, waarbij ingezet wordt op een stijging van de subjectieve veiligheidsbeleving en beleving van de buitenruimte, alsmede het stijgen van het aantal bewonersinitiatieven;
  4. Een betere en gevarieerdere woningvoorraad, waarbij ingezet wordt op een stijging van de tevredenheid met de woning en kwaliteitsverbetering, alsmede een visie/plan van aanpak op het bezit van woningcorporatie Vestia.

In onderstaande tabel is de voortgang te zien.

Voortgang maatregelen Plan van Aanpak Schiebroek-Zuid

Begroot 2017

Gerealiseerd

Bijzonderheden

Taal en opvoeden

30

0

Het is een gezamenlijk plan van onderwijs, welzijn en zorg. plan gereed in februari 2018.

Inzet buurtambassadeurs

10

110

De eerste buurtambassadeurs zijn gestart

Aanlandplekken in Huis van de Wijk

5

0

er wordt nog gezocht naar ruimte  

Oprichting buurtbedrijf

10

10

Functionele aanpassingen in de buitenruimte

200

0

Het plan is opgesteld. Het budget is overgeheveld naar 2018.

Burgerinitiatieven

15

0

Burgerinitiatief is geselecteerd (Ontmoetingsplein). De uitvoering begint in 2018.

Flexbudget veiligheidsagenda

25

9

Preventieve maatregelen Vergeet-mij-niet-buurt

Aanstellen winkelgebiedsmanager

20

6

-

Programma`s
Financiën
Jaarrekening 2017
Gebieden