Verantwoording WNT

Verantwoording Wet normering bezoldiging topfunctionarissen

Vanaf 1 januari 2013 is de WNT van kracht. De Wet normering bezoldiging topfunctionarissen publieke en semipublieke sector (WNT) verplicht tot openbaarmaking van de bezoldiging van de zogenaamde ‘topfunctionarissen’. ‘Topfunctionarissen’ zijn diegenen die leiding geven aan de gehele organisatie en in de WNT als zodanig zijn aangemerkt. In het geval van gemeenten zijn de gemeentesecretaris en de gemeentegriffier aangemerkt als topfunctionaris. De WNT verplicht ook tot openbaarmaking van de bezoldiging of ontslagvergoeding van de ‘overige functionarissen’, indien deze bezoldiging respectievelijk ontslaguitkering de maximale norm te boven gaat. De WNT-norm voor 2017 is € 181.000.

Bezoldiging topfunctionarissen

Gegevens 2017
Bedragen x € 1

P. Raets

C.M. Sjerps

H. van Midden

Functiegegevens

Gemeente-secretaris

Gemeente-secretaris

Griffier

Aanvang en einde functievervulling in 2017

1/1 - 31/8


1/9/ - 31/12

1/1 - 31/12

Omvang dienstverband (in fte)

1,11

1,11

1

Gewezen topfunctionaris?

Nee

nee

Nee

(Fictieve) dienstbetrekking?

Ja

ja

Ja

Individueel WNT-maximum

120.667

60.333

181.000

Beloning

127.408

51.956

122.157

Belastbare onkostenvergoedingen

0

0

0

Beloningen betaalbaar op termijn

9.389

4.676

13.753

Subtotaal

136.797

56.631

135.910

-/- Onverschuldigd betaald bedrag

0

0

0

Totaal bezoldiging

136.797

56.631

135.910

Toepasselijk WNT-maximum

120.667

60.333

181.000

Verplichte motivering indien overschrijding

Overgangsrecht +
Invoering IKB

N.v.t.

N.v.t.

Gegevens 2016
Bedragen x € 1

P. Raets

C.M. Sjerps

H. van Midden

Functiegegevens

Gemeente-secretaris

Gemeente- secretaris

Griffier

Duur dienstverband in 2016

1/1 - 31/12

1/1-31/12

Omvang dienstverband (in fte)

1,11

0

1

Bezoldiging

Beloning

178.881

108.513

Belastbare onkostenvergoedingen

0

0

Beloningen betaalbaar op termijn

12.173

11.529

Totaal bezoldiging

191.054

120.042

Toepasselijk WNT-maximum

179.000

179.000

De overschrijdingen in 2016, en 2017 van de geldende WNT norm wordt veroorzaakt door de verlaging van de norm ingaande per 1 januari 2015. De arbeidsvoorwaarden van de heer Raets zijn ongewijzigd gebleven. Daarnaast is ingaande 1 januari 2017 het Individueel Keuze Budget ingevoerd. Dit budget wordt betaald in het jaar, waarin het recht wordt opgebouwd. In 2017 is eenmalig het opgebouwde recht op vakantiegeld 1 juni t/m 31 december 2016 in de maand mei 2017 uitbetaald. Per saldo is in 2017 over 19 maanden vakantiegeld uitbetaald.

Ingevolge het geldende overgangsrecht geldt vanaf 1 januari 2015 een termijn van vier jaar waarin de bezoldiging niet verlaagd hoeft te worden, gevolgd door een afbouwperiode van drie jaar (eerste jaar verlaging met een kwart van het verschil tussen de genoten bezoldiging en het geldende maximum; in het tweede jaar verlaging met een derde deel van het verschil tussen de bezoldiging uit het eerste jaar en het geldende maximum en in het derde jaar een verlaging met twee derde deel van het verschil tussen de bezoldiging uit het tweede jaar en het geldende maximum). De afbouwperiode vangt aan op 1 januari 2019. Per 1 januari 2022 eindigt dan het overgangsrecht. De heer Raets is per 31 augustus 2017 uit dienst getreden.

Bezoldiging en/of ontslaguitkering niet-topfunctionarissen (bij overschrijding)

Gegevens 2017
Bedragen x € 1

Directeur

Directeur

Concerndirecteur

Concerndirecteur

Jeugdconsul en inspecteur WMO

Aanvang en einde functievervulling 2017

1/1 - 2/12
2017

1/1 - 31/8
2017

1/1 - 31/12
2017

1/1 - 30/4
2017

1/1 – 31/12
2017

Omvang dienstverband (in FTE)

1,11

1,11

1,11

1,11

0,2777778

WNT drempelbedrag bezoldiging

166.890

120.667

181.000

60.333

50.278

Beloning

158.206

117.784

172.589

74.648

50.005

Belastbare onkostenvergoedingen

Beloningen betaalbaar op termijn

12.939

9.366

14.033

4.677

3.885

Totaal bezoldiging

171.145

127.150

186.622

79.326

53.890

Verplichte motivering

Overschrijding als gevolg van
 invoering IKB

Overschrijding als gevolg van
 invoering IKB

Overschrijding als gevolg van
 invoering IKB

Overschrijding als gevolg van
 invoering IKB en uitbetaling resterende verlofdagen

Overschrijding als gevolg van
 invoering IKB. Tevens is het dienstverband gedaald naar een omvang van 0,2777778. De toepasselijke WNT-norm is gebaseerd op het parttime dienstverband. Een van de overeengekomen arbeidsvoorwaarden is op het niveau van een volledig dienstverband gehandhaafd

Programma`s
Financiën
Jaarrekening 2017
Gebieden