Kasstroomoverzicht

Kasstroomoverzicht

 Het kasstroomoverzicht geeft een overzicht van de banksaldi en liquide middelen die beschikbaar zijn gekomen en van het gebruik van deze geldmiddelen in 2017. Het kasstroomoverzicht is opgesteld op basis van de indirecte methode en bestaat uit de volgende drie onderdelen:

  • kasstromen uit operationele activiteiten
  • kasstromen uit investeringsactiviteiten
  • kasstromen uit financieringsactiviteiten

Kasstromen uit operationele activiteiten

Exploitatieresultaat

-90.219

Aanpassing voor:

Afschrijvingen MVA en waardeverminderingen

139.968

Afschrijvingen bijdragen aan activa in eigendom van derden

2.173

Mutatie voorzieningen

-15.909

Mutatie vaste schulden (excl. Leningen og)

-58.383

Totaal aanpassingen

67.849

Voorraden en onderhanden werk

12.529

Mutatie in werkkapitaal

Kortlopende uitzettingen (excl. Liquide middelen)

34.485

Kortlopende schulden (excl. Rek.-couranten en kortlopende leningen)

-28.969

Overlopende activa

62.969

Overlopende passiva

-25.852

Totaal mutatie werkkapitaal

42.633

Kasstroom uit operationele activiteiten

32.792

Kasstromen uit investeringsactiviteiten

Investeringen

-261.234

Desinvesteringen en bijdragen derden

139.793

Totaal investeringen / desinvesteringen

-121.441

Verstrekking leningen ug (woningcorporaties en verbonden partijen)

-1.000

Aflossingen leningen ug (woningcorporaties en verbonden partijen)

543.245

Verstrekking overige leningen ug en uitzettingen > 1 jaar

-3.216

Aflossingen overige leningen ug en uitzettingen > 1 jaar

2.481

Totaal mutatie leningen ug & uitzettingen

541.510

Mutatie kapitaalverstrekkingen

-15.768

Kasstroom uit investeringsactiviteiten

404.301

Kasstromen uit financieringsactiviteiten

Mutatie kortlopende geldleningen

47.000

Aangetrokken leningen og

185.825

Aflossingen leningen og

-663.955

Kasstroom uit financieringsactiviteiten

-431.130

Mutatie geldmiddelen

5.963

Programma`s
Financiën
Jaarrekening 2017
Gebieden