Jaarstukken 2017

De gemeente Rotterdam presenteert op deze website haar Jaarstukken 2017. Met de jaarstukken legt het college van burgemeester en wethouders verantwoording af aan de gemeenteraad over het gevoerde beleid in 2017. Ook onze inwoners krijgen hiermee inzicht in hoe zorgvuldig het gemeentelijk geld vorig jaar is besteed. De leeswijzer bevat informatie over hoe de website is opgebouwd.

Via 'jaarrekening in één oogopslag' ziet u de totale inkomsten en uitgaven van onze gemeente en de voortgang op de targets van het college. Mocht u nadere informatie wensen, dan nodigen we u van harte uit, om de website nader te bekijken.

Wat zijn onze opbrengsten? (Baten per categorie)

afwijking t.o.v begroting 2017 + € 7.420.000

Wat zijn onze kosten? (Lasten per programma)

afwijking t.o.v begroting 2017 - € 22.355.000

Meer informatie

  • De gemeente Rotterdam heeft 14 programma's. Een programma is een geheel van activiteiten om de beoogde maatschappelijke effecten te bereiken. Per programma wordt er verantwoording afgelegd over het jaar 2017. Onder de programma's staan ook de producten.

  • De jaarrekening geeft een overzicht van de financiële positie van de gemeente Rotterdam eind 2017. Hier staan onder meer de balans en het overzicht van baten en lasten.

  • Rotterdam kent veertien gebieden, binnen de geografische grenzen van de voormalige deelgemeenten. Per gebied is een wijkprofiel en een gebiedsverslag 2017 beschikbaar.

Programma`s
Financiën
Jaarrekening 2017
Gebieden